Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lukomista eri makuh

Aleksandr Volkovilla viime vuotena ilmešty kakši runokirjua: “Minä muailmua näin...” ta “Livvin virret”. Kanšanrunoilija kerto niistä KniiguMelličäššä. // Kuva: Ol’ga Smotrova

Viime vuotena Periodika-kuštantamošša ilmešty 21 kirjua karjalan, vepšän, šuomen, venäjän ta hantin kielellä. Niistä kahekšan oli painettu Kanšalliskielien kehittämini Karjalan tašavallašša -šopimukšen mukah, kakši – Vepšäläisien istorijallista ta kulttuuriperintyö koškijan kirjallisuon painamini -toimehpivon rajoissa, kakši – Karjalan kielen kehittämini Karjalan tašavallašša -toimehpivon rajoissa ta yhekšän kirjua on “Periodikan” kuštannušprojektija.

Periodika-kuštantamon šekä KT:n kanšallisušpolitiikan ministerijön kaikki kirjauutukšet oli esitetty KniiguMeliččä-tilaisuošša, kumpani tällä kertua piettih Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kieliresurssikeškukšešša “Periodikan” tiloissa.

– Pivon tarkotukšena on kiinnoššuttua ihmisie lukomah šekä kirjuttamah kirjoja, korošti KniiguMeličän avajaisissa kuštantamon johtaja Natalja Sinitskaja.

Karjalan kanšallisušpolitiikan ministerijön ta Periodika-kuštantamon yhtehini toimehpito, missä esitetäh šitä iellisenä vuotena julkaistuja kirjoja, on tullun hyväkši perintehekši. Vuuvvešta 2016 alkuan še on šuanun KniiguMelliččä-nimen. Tapahtuma herättäy yhä enemmän eri-ikäsien ihmisien kiinnoššušta. Presentatijoh keräytyy kirjojen luatijie, toimittajie, taiteilijie, lukijie, journalistija, kantakanšojen kielien ta kulttuurin spesialistija, yhteiskunnallisie vaikuttajie.

KT:n kanšallisušpolitiikan ministeri Sergei Kisel’ov onnitteli keräytynehie Kanšainvälisellä muamonkielien päivällä ta korošti.

– Kanšalliskielisen kirjallisuon kehittämini on yksi , mi šäilyttäy ta popul’arisou karjalan, vepšän ta šuomen kielijä tašavallašša šekä kiinnoštau kirjuttajie luomah uušie tevokšie, a lukijie šuamah uušie tietoja Karjalan rahvahien kulttuurista.

Sergei Kisel’ov vertasi KniiguMelličän mielikuvua Šampo-myllyh ta lisäsi, jotta tällä kirjauutukšien presentatijolla Karjalan tašavallašša alkau Kanšainvälisen muamonkielien vuuvven ohjelma.

Viime kolmen vuuvven aikana Karjalan kanšallisušpolitiikan ministerijön tuvella on julkaistu yli 50 kirjua šuomelais-ugrilaisilla kielillä. Niijen yhtehini painošmiärä on 25 tuhatta kappalehta.

KniiguMeliččä-tilaisuošša oli esitetty erilajista kirjallisutta: kirjoja lapšilla, prousua ta runoutta, popul’arista tietokirjallisutta ta opaškirjoja. Presentatijon järještäjien mieleštä uušien kirjojen luvettelošta tärkeimpänä voit pityä Karjalan kanšallisen nykykirjallisuon antologijua. Kokoelmah kuulutah tevokšet karjalan, vepšän ta šuomen kielillä, mit oli julkaistu vuuvven 1991 jälkeh. Antologijan luatijana on Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin tietoruataja Natalja Čikina.

Tällä kertua KniiguMeliččäh tuli ni Šuomelais-ugrilaisen koulun opaštujie. Hyö luvettih runoja karjalan kielellä Ol’ga Smotrovan “Kirjaimikošta” ta Jelena Harlamovan Kummalline vakkaine -kokoelmašta. Presentatijošša esitetyt kirjat ollah kirjapainon puolešta hyvin korkieluatuset ta voijah anšijokkahašti esiintyö jokavuotiseh kirjakilpailuh šekä kilpailla Vuuvven kirja -arvošta.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat