Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Časoun’an rakentamini Korkevuš 168,5-muistopaikalla

Časoun’ua rakennetah Šukupolvien estafetti -šiätijön vapuaehtoset // Kuva: Sergei Tomašev

“Korkevuš 168,5” on Petroskoin puoluššukšen enšimmäini linja. Še on paikka Priäžän lähellä, missä urhollisešti kuavuttih Petroskoin 313. tarkka-ampujadivisijonan neuvoštošotilahat. Juuri šillä korkevuolla šotilahat ta komentajat omien elämien hinnalla pietettih šuomelaisien hyökkäyštä Petroskoih šyyškuušša 1941 vuotena.

Vuotena 2011 muistopaikka oli löyvetty ta tarkaššettu Šukupolvien estafetti -šiätijön ečintäjoukkoloilla. Vuosien mittah šielä löyvettih ta hauvattih noin 220 šotilahan jiännökšet, ka monet šotilahat vielä nytki ei olla löyvetty.

Nyt Priäžän taistelumailla rakennetah arhankeli Miihkalin časoun’a Petroskoin kaikkien puoluštajien muissokši, ket kuavuttih Šuuren Isänmuallisen šovan vuosina.

Ideja časoun’an rakentamisešta ehotettih Šukupolvien estafetti -šiätijön vapuaehtoset. Rakennuštöitä šuoritetah ihmisien rahoilla šekä Petroskoin linjoja -projektin rahoilla, mi šai kannatušta Presidentin granttien fondista.

Jo viime vuuvven šykyšyllä Korkevuš 168,5 -muistopaikalla volont’orit luajittih tulijan časoun’an kivijalka. Šillä aikua Kutižman kyläššä valmissettih časoun’an šalvoš, mi myöhemmin kuletettih Karjalan piäkaupunkin entisen linjan kohalla.

Šajekuun 26. päivänä Priäžän Pyhän Jumalan muamon kirikön pappi Konstantin pyhitti rakennukšen enšimmäisen venčan. Časoun’a on oktaedrin muotoni, še toistau saltatan tunnuštelukotelon muotuo. Nyt on noššettu jo kaikki 19 venččua, ašetettu katto šekä puini kupoli, millä kiiltäy kultani oikieuškoni risti.

Jo lähitulovaisuošša ihmiset šuahah panna kynttilöjä ta moliutuo uuvvešša časoun’ašša šotilahista, kumpaset ei myöššytty kotih Toisen muajilman šovan taisteluista.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat