Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Käsi kiäššä taitehen kera

Valentina Karhunen on “Karjalaisen gorničan” vaihtamatoin ohjuaja // Kuva: Kuvat otettu V. Karhusen kuva-arhiivašta

Vuotena 1981 tunnettu karjalaini kirjailija ta runoilija Juakko Rugojev omisti runon Valentina Karhusella ta hänen ohjuamalla folkloriryhmällä, konša näki heijän esityštä enšimmäistä kertua.

Vielä nytki runoilijan šilloni muusa Valentina Ivanovna omistau iččie luovalla työllä. Vuotena 2018 naini šai Karjalan anšijoitunut kulttuuriruataja -arvonimen. Šen lisäkši Valentina Karhunen on Karjalaini gorničča -folkloriryhmän vaihtamatoin ohjuaja, opaštau lapšie šoittamah kantelella, järještäy kanšainvälistä Kanteletar-kulttuurifestivalie.

Vaikka Valentina Ivanovna on šyntyn Šuojärven piirin Hyrsylän kyläššä, a lapšuš- ta nuorušvuuvvet vietti Šuojärveššä, ka kuiteski hänen juuret ollah Vienan Karjalašta, Koštamukšen lähipaikoista.

Mie kyšyin Valentina Ivanovnalta, mitein hiän piäsi Koštamukšeh ta mitein täššä homašša häntä autto Juakko Rugojev?

– Konša mie ruavoin Šuojärven kulttuuritalošša, miut Viola Mal’min kera työnnettih Veškelykšeh, jotta mahollisuon mukah peruštua kyläššä folkloriryhmä. Niin myö järještimäki šielä hyvän folkloriryhmän, kerto Valentina Karhunen. – Kerran meijät kučuttih Petroskoih TV-ohjelman kuvaukših kyläštä ta ryhmäštä. Konša Juakko Vasiljevič näki šen ohjelman, hiän innoššukšella kirjutti Veškelykšen lauluja -runon. Šilloin myö emmä ollun vielä tuttavie hänen kera. Myö tuttavuštuma Kalevalan kyläpruasniekašša. Meijän ryhmän esitykšen jälkeh Juakko Rugojev lahotti jokahisella meistä oman Minun karjalaiset juureni -kirjan. A miulta vielä kyšy, tiijänkö mie mitänih Koštamukšešta. Hiän šano, jotta miun pitäis myöštyö omalla kotimualla, šinne, mistä ollah miun juuret. Ilmeni, jotta hiän taisteli šovašša tuattoni kera, a muamoni kera hyö käytih tanššiloih Koštamukšen kyläššä ta Kalevalašša. Niin jotta miun pereh oli tuttu kirjailijalla.

Kerran Juakko Vasiljevič, šilloni Karjalan korkeimman neuvošton deputatti, läksi alovehelliseh ammattiliittojen neuvoštoh ta hänen pyritykšellä Koštamukšen kulttuuritalon folklorikollektiivin ohjuajalla annettih työpaikka.

Niin vuotena 1986 36-vuotini Valentina Ivanovna tuli Karjalaini gorničča -ryhmän ohjuajakši. Kahen vuuvven piäštä kollektiivi jo šai kanšanryhmä -arvonimen. Valentina Karhunen on varma, jotta Juakko Vasiljevič šilloin uško häneh, jotta hänellä onnistuu järještyä hyvä kollektiivi. Nyt myö niämmä, jotta kirjailija oli oikiešša. Ryhmä nytki eläy, laulau ta tanššiu. Šen ošallistujien muistošša on äijän lämpimie, vesselöjä, juhlallisie, miellyttävie tapahtumie ta vaštahottoja, a kuin äijän niitä vielä on ieššä.

Valentina Ivanovna kertou, jotta häntä oikein autettih Iivana ta Jevgenija Vataset. Ivan Jevsejevič šynty ta kašvo Koštamukšen kyläššä. Hiän oli juuri tämän šeuvun kulttuurin tietäjänä. Iivanan kera hyö ruattih šuurta ruatuo ta valmissettih Oletteko käynyt Kontokissa? -nimisen laulukokoelman, min toimitti šuomelaini tietomieš Markku Nieminen. Kirjan tervehyššanašša on kirjutettu: “Hyvä, još nuori Koštamuš alkais laulua näitä lauluja”.

Valentina Ivanovnan kera voipi paissa pitälti. Hiän voit kertuo äijän mitä mukavua elämäštä ta taitoruavošta. “Karjalaini gorničča” on hänen šuuri pereh. Ryhmäh vielä nytki käyväh ihmiset, ket ollah gorničašša enšimmäisistä päivistä. Hyö ošallissutah harjotteluih, vietetäh pruasniekkoja, juhlitah šyntymäpäivie.

– Enšin meijät yhisti taistelu “paikašta päiväsen alla” Koštamukšešša. Myö puoluštima kaupunkin karjalaisie. Še oli tärkie asie šilloin. Meitä tarkaššettih, kirjutettih kirjasie meitä vaštah, piettih šilmällä meijän šuhtehie šuomelaisien kera, ka myö kaiken keštimä! Omalla ammattimatalla mie tapasin äijän taitavie ihmisie, musikanttija, kumpaset opaššettih milma.

Onnittelemma Valentina Ivanovnua vuotisjuhlalla!

 

Lukekkua lisyä Oma Mua -leheštä

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat