Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Aktiivini šukupolvi” toimimašša

Viime vuotena Kalevalašša toteutettih Asie šielun hyväkši -projektie, mi šai Timčenkon hyvänluajintafondin kannatušta Aktiivini šukupolvi -ohjelman rajoissa. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Tämän ohjelman rajoissa jo kahekšan vuotta kannatetah järještöjä ta ihmisien aktiivisie ryhmie, kumpaset tahotah toteuttua ikäihmisillä tarkotettuja projektija. Kaikkie enämpi otetah huomijoh projektija, kumpasie toteutetah kylissä.

Aktiivini šukupolvi -ohjelma järještäy avonaisie sosialiprojektien kilpailutja ta piättäy kolme tehtävyä: ikäihmisien elämän luavun parentamini, volontʼoritoiminnan kehityš šekä ikäihmisien kiinnoštamini alovehien yhteiskunnalliseh elämäh.

– Aktivini šukupolvi -ohjelma anto šuuren panokšen Karjalan kehitykšeh. Vuosien mittah Karjalan 146 projektie šuatih kannatušta. Monissa tapahukšissa pieneštä projektista šyntyy šuuri ta tärkie asie. Ohjelman kannatetut projektit annettih potkaukšen Karjalan monien laitokšien kehittämiseh. A šen idejat monissa tapahukšissa tultih Demografija- ta Vanhempi šukupolvi -kanšallisien projektien pohjakši. Tärkeintä on še, jotta ihmiset nähtih positiivisen vaikutukšen luajitušta työštä ta tahotah tulovaisuoššaki kekšie uušie projektija ta kehittyä alovehie, missä eletäh, pani merkillä KT:n sosialiturvaministerijön sosialipalvelun ošašton johtaja Marina Balalajeva.

Seminarissa šen ošanottajilla oli mahollisuš esittyä omie parahie Aktiivini šukupolvi -ohjelman projektija. Niijen joukošša oli šemmosie, kuin puutarhankašvattajien Lykky-kerho, “12 stuulua”, “Onlain-šukupolvi”, “Hyvän rihmat”, “Asie šielun hyväkši”, “Miun lapšuoni kylä” . Kertojat innokkahašti näytettih omie presentatijoja ta kerrottih šuurešta luajitušta työštä. Kaikki esitetyt työt ollah oikein hyvät ta niijen tarkotukšena on ikäihmisien elämän parantamini.

Miun mieleštä, Aktiivini šukupolvi -ohjelma on ainutluatuni. Še kannattau äšen pienie alottehie ta ihmisie, kumpaset piätettih kuot’ella omie voimie. Šemmosien projektien avulla Karjalan tašavallan eri paikoissa monien ikäihmisien elämäššä tapahtu hyvie muutokšie. Yhet löyvettih uušie yštävie, a toiset monien vuosien piäštä tuaš tunnettih yhtevyön onnie, kolmannet ruvettih luatimah käsitöitä tahi urheilomah, a nellännet alettih auttamah toisie ihmisie ta šaitih äijän hyvie tuntehie.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat