Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

  • Koštamuš on ainutluatuni kaupunki. Šen bisnessitoiminnan kehitykšeh aina on vaikuttan kanšainvälini yhteistyö ta yštävälliset šuhtehet Šuomen kera. Šajekuun 1. päivänä Koštamukšen Družba-keškukšešša piettih kolmaš kanšainvälini Bisnessin uuvvet mahollisuot -forumi.
  • Kalevalan Lapšien monitoimitalošša oppivuuvven alušta alettih toimie kerhot. Nykyjäh šielä ruatau nellätoista kerhuo, kumpasih käyväh eri-ikäset lapšet. Kaikki nämä kerhot ollah hyvin mukavat. Jokahini lapši voit löytyä ičellä mielehini kerho, kumpasešša hiän tahtou harjotella. Eryähät lapšet käyväh kahteh tahi kolmehki kerhoh. Yksi mielenkiintosimmista ta epätavallisimmista on Iloni mualilauta -kerho.
  • Viime netälinloppu oli rikaš kulttuuritapahtumilla. Niitä järješšettih ta piettih šuomelaiset, kumpasilla on karjalaisie juurija tai kiinnoššušta karjalaisuoh. Puhuvat puut -nimisen näyttelyn avajaiset, taiteilijien muasteri-oppi ta Oli ilo -konsertti piettih Vyhod-mediakeškukšešša.
  • Petroskoissa piettih KT:n piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien neuvošton issunto. Tämänkertasen issunnon kyšymykšinä oli Periodika-kuštantamon Kieliresurssikeškukšen toiminta šekä valmissuš IX Karjalaisien kerähmöh.
  • Verso-kuštantamošša ilmešty Jelena Ruppijevan Kielilippahaini-kirja. Šen livvinkielini alkuversijo näki päivänvalon viime vuotena. Nyt piäsi ilmah “Kielilippahaisen” kiännöš vienankarjalakši. Vienakši kirjan kiänti Oma Mua -lehen toimittaja Maikki Spitsina.
  • Anni Vlasovan nimi on tuttu Oma Mua -lehen lukijilla. Näin omie juttuja allakirjuttau Louhen piirin karjalan kielen aktivisti Anna Vlasova. Lehen šivuloilla Anna Ivanovna kertou Piäjärven karjalaisien elämäštä, tapahtumista ta pitoloista. Šajekuun 6. päivänä Anni Vlasova juhliu 70-vuotispäivyäh.