Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Hänen runoissa on karjalaisien šielu

Aleksandr Volkov on Venäjän kirjailijaliiton jäšen, Karjalan anšijoitunut kulttuuriruataja. On palkittu monella kunnivokirjalla, kunnivomerkillä ta mitalilla. Šai Karjalan piämiehen Sampo-palkinnon, kahteh kertah oli vallittu Karjalan tašavallan vuuvven l // Kirjuttajat: Olga Smotrova

Merkkipäivän uattona Volkov oli valittu Vuuvven 2013 ihmisekši, šekä runoilijalla oli myönnetty Karjalan tašavallan rahvahan kirjailijan arvonimi. Uutta arvonimie koškijah kyšymykšeh Aleksandr Volkov lyhyöšti ta epyälömättä vaštasi: – Tämä on kaikkien karjalaisien kirjuttajien kunnivo. Aleksandr Lukič šynty livvin šeuvun šyväimeššä, Jessoilan kyläššä 25. talvikuuta. Šuuremman ošan runoista runoilija on kirjuttan juuri omalla livvin murtehella. Aleksandr Volkovin luomistyön piätarkotukšena on esittyä muajilmalla karjalan kielen rikkahutta. Hänen aikahšuantijen luvettelošša on 12 runokokoelmua karjalan ta venäjän kielillä. Šamoin Aleksandr Volkov kiäntäy venäläisien kirjailijien runoja. Niin, vuotena 2001 ilmešty Vellen syväin -kirja, kumpaseh on kerätty 68 venäläisen runoilijan teokšie Volkovin kiännökšeššä livvin karjalakši. Merkkipäivän uattona Aleksandr Volkovilla ilmešty kakši kirjua. Kak slovo naše otzov’otsa -kokoelmah on kerätty artikkelija ta dokumenttimateriaalija runoilijašta. Mua Karjala -runokokoelmašša on vain 22 runuo, onnakko kaikki ne on painettu kuin livviksi niin ni venäjäkši. Nämä runot ollah merkitykšellisimpie Volkovilla. Volkovin runojen piäteemana on pieni kotimua – karjalaisien koti, luonto, šielu, oma kieli. Loittosien šotavuosien kauhut niise ollah yhä tärkienä teemana Volkovin runouvešša. Onnakko iče Volkov on varma, jotta hänen luomistyön tärkein teoš on Liivin virret -runoelma. Šiinä runoilija kertou karjalaisien heimokanšašta – liiviläisistä, kumpaset ennein elettih Itämeren rannikolla. Liivin virret on kiännetty venyähekši ta 15 šuomelais-ugrilaisella kielellä, muun muašša vienankarjalakšiki. Aleksandr Volkovin luomistyötä epyälömättä voipi šanuo Karjalan tašavallan ta karjalaisien omaisuuvvekši.
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *