Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Karjalan Tašavallan VII Karjalaisien kerähmön piätöš

Kuunneltuo VI Karjalaisien kerähmön valtuutettujen neuvošton šeloššukšen toiminnan tulokšista ta tehtävistä, delegaattien ta kerähmön ošallistujen ehotukšet, Kerähmö hyväkšy KT:n VI Karjalaisien kerähmön Valtuutettujen neuvošton työn.

 

Kerähmö tovistau, jotta karjalaiset ollah kantakanšana oman perintehellisen elinpaikan alovehella ta kannattau venäläisie ta ulkomualaisie oikeuššiäntöjä, kumpaset ollah ihmisen, kanšalaisen ta kantarahvahien oikeukšien takuuna.

Kerähmö on hyvin huolissah karjalan kanšan luvun vähenömiseštä. Vuuvven 2010 Yleisvenäläisen väjenlašennan mukah vuuvvešta 1989 vuoteh 2010 karjalaisien luku väheni 48,3%, niijen karjalaisien luku, kumpaset pietäh karjalua omana kielenä, on lašken 50,6% -36.8%.

 

Kerähmö vahvistau, jotta karjalan kanšallisliikkehen peruštehtävinä ollah karjalan kanšan, kielen, omaperäisen kulttuurin ta henkellisarvojen šäilyttämini, hyvän elintašon tukemini, Karjalan Tašavallašša, Venäjän muilla alovehilla ta ulkomailla eläjien karjalaisien yštävyyšvälien lujittamini.

 

Kerähmö koroštau, jotta karjalan rahvaš, KT:n Karjalaisien kerähmön valtuutettujen neuvošto yhteistyöššä KT:n valtijovalta- ta paikallishallintoelimien kera kannattau avoimuušprinsippie, avointa vuorokeškušteluo, yhteistyötä ta kanšan aktiivista ošallistumista niijen kyšymykšien ratkaisemiseh, kumpaset košetah šen oikeukšie, vapauteita ta etuja.

 

Kerähmö kannattau Karjalan kielen ta kanšallisen kulttuurin vuuvven pitämistä Karjalašša vuotena 2013 ta kehottau kaikkie yhtymäh Vuuvven 2013 Tašavallan toimehpitošuunnitelman toteuttamiseh.

 

Kerähmö on hyvin huolissah uuvvissukšista ta muutokšista Karjalan korkiekoulujen sisteemissä ta varšinki šiitä, jotta Petroskoin valtijonyliopiston Itämerenšuomelaisien kielien ta kulttuurin tietokunta on lopetettu.

 

Herättäy šuurta huoleššušta šeki, jotta Karjala on ainut Venäjän Federatijon tašavalta, kumpasen tittelikanšan kielellä ei ole mitänä virallista statussie.

 

Kerähmö vaššuštau nykyistä veronmakšusisteemie, konša tuotantolaitoš, käyttäen Karjalan Tašavallan luonnon ta ihmisresurssija makšau verot Venäjän Federatijon toisella alovehella olijan veronmakšajayhissykšen bydžettih.

 

Tašavallan talouštilan laškukautena šekä yhteiskuntapoliittisien ta sosiaalisien muutokšien oloissa kanšan assimilaatijo tapahtuu kovua vauhtie ta kanšallini omaperäisyyš katou. Vuuvven 2013 sosiaalitutkimukšen tulokšet näytetäh, jotta karjalaiset yhä ušeimmin valitah pakinakielekši venäjän kielen, karjalaisien kanšallini ičetuntoki on horjuvašša ašemašša.

Pitäis šyväšti tutkie tapahtunehien ilmijöjen šyitä ta eččie valtijon tašolla niitä muotoja, kumpasien avulla vois tukie perehie, luuvva hyvät elin- ta työolot tašavallašša šekä piettyä nuorison muuttuo tašavallan ulkopuolella.

 

KT:n VII Karjalaisien kerähmö kiäntyy:

 

Venäjän Federatijon presidentin puoleh ehotukšella:

- Tutkie kyšymyš ainehettoman kulttuuriperinnön šäilyttämistä koškevan kanšainvälisen valtijošopimukšen allakirjuttamisen välttämättömyyvveštä. UNESCO on hyväkšyn valtijošopimukšen 17. šajekuuta 2003 vuotena.

 

Venäjän Federatijon Federaalikokoukšen puoleh:

- Käsitellä kyšymyš Venäjän Federatijon rahvahien kerähmöštä -lajin kehittämiseštä ta hyväkšymiseštä.

- Liittyä muutokšet federaaliseh lakih № 131-FZ ”Paikallisičehallinnon järještamisprinsipeistä Venäjän Federatijošša” ottaen huomijoh kunnallisalovehien kanšalliset erikoisuuvvet.

 

Venäjän Federatijon hallitukšen puoleh:

- Esittyä ratifikoinnilla vähemmistökanšojen ta alovehellisien kielien Euroopan Hartijan.

- Ottua huomijoh Yhistynehien Kanšakuntien julistukšen normit Venäjän Federatijon kantarahvahien oikeukšien puoluštamista koškovien lakijen käsittelömiseššä ta kehittämiseššä.

 

Karjalan Tašavallan Lakijenhyväkšymiskokoukšen puoleh

- Peruštua vakituisešti toimijan ryhmän, kumpani rupieu kehittämäh lakijenluajintua Karjalan Tašavallan valtijollisen kanšallisuušpolitiikan toteuttamisalalla.

 

Karjalan Tašavallan piämiehen puoleh:

- Esittyä käsiteltäväkši KT:n Lajenhyväkšymiskokoukšešša lakiluonnoš Karjalan Tašavallan kanšallisista kunnallisyhtymistä

- Kannattua KT:n VII Karjalaisien kerähmön vetoomušta Barentsevin Euro-Arktisen regionin kantarahvahien aseita hoitajalla työryhmällä šiitä, jotta karjalaiset hyväkšyttäis Barentsevin Euro-Arktisen regionin kantarahvahakši ta karjalaisien etuštajat liitettäis työryhmän joukkoh.

- Peruštua Karjalan Tašavallan šuomelais-ugrilaini resurssikeškuš.

- Piättyä kyšymyš ilmasešta muanjavošta rakentamista varoin kantarahvanien perintehellisillä elinalovehilla.

- Analysoija tuotantolaitokšien toimintua kantarahvanien perintehellisillä elinalovehilla tarkotukšella eistyä kantarahvanien perintehellisien elinalovehien sosiaali-talouvellista ta kulttuurista kehityštä.

- Tukie karjalan-, vepšän- ta šuomenkielisie TV-lähetykšie Tašavallan Sampo-TV-kanavalla.

- Eistyä karjalan kielen käyttyö valtijovaltaelimien toiminnašša.

- Käsitellä mahollisuuvvet keškitašon ammattioppilaitokšien luvettelon luajentamista, missä vois oppie  muamonkielijä ta kulttuurie, tehoštua šivissykšen kanšallis-alovehellisen komponentin toteuttamisen valvontua, kiihyttyä karjalan, vepšän ta šuomen kielen oppikirjojen ta opaššušainehien valmistamista tašavallan kouluja varoin.

- Šuaha šäilymäh koulut karjalaisien perintehellisillä elinalovehilla, pityä opaššušlaitokšien uuvvistamistoimija, ottaen huomijoh vanhempien ta paikallisien eläjien mielipitehet.

- Ryhtyö toimehpitehih Karjalan piirien kulttuuri-infrastruktuurin šäilyttämisen ta kehittämisen alalla.

- Miärätä alovehelliset palkkalisäykšet teatterialan ruatajilla ta lehtimiehillä, kumpaset ošatah karjalan, vepšän ta šuomen kieltä ta käytetäh näitä kielijä työššäh.

-Karjalan tašavallan bydžettiohjelmien toteuttamisešša šuunnitella ne pivot, kumpaset on šuunnattu karjalan kielen, perintehellisen kulttuurin ta taitehen kehittämiseh, šekä nuorison alotehkyvyn tukemiseh.

- Tukie perintehellisien elinkeinojen ta etnokulttuurisien keškukšien toiminnan kehittämistä karjalaisien perintehellisillä elinalovehilla.

- Kannattua yhtyvehie ta ammattimiehie, kumpaset toimitah karjalan kielen ta perintehellisen kulttuurin šäilyttämisen alalla.

- Tukie muataloušlaitokšien, fermeri- ta yksityishuoltotilojen toimintua, kumpaset tuotetah muatalouštuottehie ta työllissetäh rahvašta kylissä.

- Pityä neuvottelut paikallisien tavaratuottajien kera karjalan kielen käytöštä tavarojen pakkaukšissa.

- Tutkie Karjalan eläjien mielipiteitä niistä pitoloista, kumpaset on meinattu liittyä toimehpitošuunnitelmah KT:n 100-vuotispäiväkši. Liittyä KT:n 100-vuotispäivän valmistamista hoitavah järještämiskomitettah etuštajie Karjalaisien kerähmön valtuutettujen neuvošton joukošta.

-  Turvata karjalan kanšan etuštajien ošallistumisen Kantarahvahien muajilmankonferenšših, kumpani pietäh Yhistynehien Kanšakuntien yleiskokoukšen täyšissunnon puittehissa šyyškuušša 2014 vuotena New-Yorkissa.

 

Karjalan tašavallan kunnallisyhtymien puoleh:

 

- Ošallistuo karjalan kielen ta kanšallisen kulttuurin toimehpitošuunnitelman toteuttamiseh.

- Myötävaikuttua karjalan kielen opetukšeh lapšilla päiväkotiloissa ta kannattua kielipešä-menetelmyä.

- Järještyä kešän aikana kieli- ta etnokulttuurileirijä.

- Kehottua koulujen piäštökkähie pyrkimäh korkiekouluih ta ammattiopistoih, kumpaset valmissetah karjalan, vepšän ta šuomen kieltä taitajie ammattimiehie, šekä jatkošša tukie niijen työllistämistä.

- Makšua palkkalisäykšet karjalan, vepšän ta šuomen kielen opaštajilla, kumpaset ruatah kouluissa, päiväkotiloissa šekä lisäkoulutušlaitokšissa.

- Jatkua ruatuo šen hyväkši, jotta kanšalliset kunnallisyhtymät, missä tiivisti eläy karjalaisie, šuatais oma statussi.

- Tukie karjalankielisien šivujen painamista piirilehtilöissä.

- Jatkua kyläläisien elinolojen parentamista.

- Auttua ta kannattua karjalan kielen kurššien järještämistä ta pitämistä paikallisie eläjie varoin.

 

KT:n VII Karjalaisien kerähmön valtuutettujen neuvošton puoleh:

 

- Ošallistuo Karjalan kielen ta kulttuurin vuuvven toimehpitojen toteuttamiseh.

- Ošallistuo KT:n 100-vuotispäivän merkeissä järješšettyjen pitojen šuunnittelomiseh ta valmistamiseh.

- Kiäntyö KT:n piirien ta kaupunkipiirien paikallisien hallintojen puoleh ehotukšella liittyä neuvošton etuštajie paikallishallintoelimien rinnalla peruššettujen neuvotteluelimien joukkoh.

- Järještyä delegaattien vaalit alovehienvälisih ta kanšainvälisih foorumiloih, šamoin šuomelais-ugrilaisien joukošta.

- Šopien KT:n karjalaisien kanšallisien kanšalaisjärještöjen kera ehottua karjalaisien etuštajie KT:n piämiehen rinnalla toimijah Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien neuvoštoh.

- Käsitellä mahollisuuš karjalaisen kanšallisen liikkehen yhteisnettišivujen luomisešta.

- Tiijottua rahvašta KT:n VII Karjalaisien kerähmön valtuutettujen neuvošton toiminnašta lehtien ta internettiresurssien kautti.

- Esittyä karjalan rahvahan  etuja alovehellisella, kanšallisella ta kanšainvälisellä tašolla.

 

Kerähmö kehottau karjalaisie:

 

- pakajamah karjalan kielellä, käyttämäh šitä arkielämäššä, šiännöllisešti lukomah karjalan kielellä ilmeštyjie lehtijä ta kirjallisuutta,

- opettamah karjalan kieltä lapšilla, käyttämäh kieltä omissa perehissä,

- käyttämäh karjalan kieltä sosiaaliverkoštošša,

- kašvattamah kunnivoitušta karjalan rahvahan kultuuriperintöh,

- ošallistumah erilaisih etnokulttuurisih toimehpitoloih ta kannattamah kanšalaisjärještöjen alottehie,

- tuntemah omua vaštuuta kanšan tulevaisuuvvešta.

 

Kerähmö kiäntyy:

-Barentsevin Euro-Arktisen regionin kantarahvahien aseita hoitajan työryhmän puoleh ehotukšella hyväkšyö karjalaiset Barentsevin Euro-Arktisen regionin kantarahvahakši ta liittyö etuštajie karjalaisien puolešta työryhmän joukkoh.

 

- KT:n hallitukšen puoleh pyytäen hyväkšyö Karjalan hallitukšen ašetuš kerähmön piätökšen mukah

 

Pityä KT:n VIII Karjalaisien kerähmö kešäkuušša 2016 vuotena Šuojärven piirin Veškelykšen kyläššä.

Kerähmö kiittäy KT:n piämieštä, KT:n hallitušta, Priäžän piirin paikallista hallitušta KT:n VII Karjalaisien kerähmön järještämiseššä.

 

Priäžä, 7. kešäkuuta 2013 

Kommentit
 • Isabel20.08.2013 | 15:29
  That's the thikning of a creative mind
 • Alexey24.08.2013 | 07:35
  Renee - Ooooh! I LOVE these photos they just get <a href="http://lulabrc.com">beettr</a> and <a href="http://lulabrc.com">beettr</a>. Of course this happy little family helped make the great photos! Looking forward to seeing photos of baby Caleb.
 • Samira25.08.2013 | 22:17
  Ashley Tyler - Brit The collection of these are more than words can say. You were so right all of these pohtos have a very clear message, I LOVE THIS COUPLE and I LOVE MY JOB!!! So creative, intimate and exciting I just couldn't wait to see what was next!! Congrats on the AMAZING work I can't imagine the hard decisions to come for the bride and groom in trying to pick their favourites from them all!!! http://oovnrmjn.com [url=http://mosxlqjs.com]mosxlqjs[/url] [link=http://onknlkox.com]onknlkox[/link]
 • Leyla28.08.2013 | 05:52
  Thanks for your lovely<a href="http://wwvdzyuxnuq.com"> comemnt</a>.Your outfit is awesome, the leggings: way too crazy, but I love them!I follow you now. You would make me very happy by following me back xxhttp://www.cupcakecuisine.blogspot.com
 • Laurence06.09.2013 | 10:47
  Kaikki ne4ytte4ve4t kuusessa hastaklua.Jos minulla olisi kuusi, se voisi soida nuottiavaimista, viuluista ja sielle4 olisi varmaan enkelikuoro laulamassa te4htien seassa. Alaoksilla olisi nuo ele4imet ilahduttamassa kaikkein pienimpie4. :o) http://agaqsmt.com [url=http://jdvicvd.com]jdvicvd[/url] [link=http://ywuwwimyk.com]ywuwwimyk[/link]
 • Masumi22.12.2014 | 16:55
  My Mom is finnish. I had the worudnfel opportunity to visit Finland when I was 18. Pirakka was my favorite lunch, with cheese on top. But I have never tried to make it, I think I will now. I always make pulla at Christmas, that will be happening next week. Do you have the Finnish Gingerbread recipe? Again, a favorite of ours. Kiitos Maria!
 • Starr06.01.2015 | 09:49
  That's really thniking out of the box. Thanks! http://mdjsewfg.com [url=http://pbiuyyre.com]pbiuyyre[/url] [link=http://bytzghifebv.com]bytzghifebv[/link]
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *