Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Nuoruuš, väki, kokemuš

Viime piätinččänä Petroskoin Junost’-urheilukentällä piettih karjalaisen perintehellisen kyykkä-pelin kilpailut. Pelikentällä tavattih KT:n eri ministerijöjen etuštajat, Karjalan Rahvahan liiton jäšenet ta nuoret kyykkä-peluajat Jessoilašta.

Kilpailun järještäjinä oltih KT:n Kanšallisuušpolitiikan ministerijö ta Karjalan Rahvahan Liitto. Pito oli järješšetty karjalan kielen vuuvven puittehissa, nimenomah kantarahvahien päivänä.

Enšimmäistä kertua kyykkäpelih otettih ošua virkamiehet. Niijen joukošša oli kanšallisuušpolitiikan, talouvellisen kehitykšen, finanssi- ta kulttuuriministerijöjen matkailukomitietan ta Petroskoin kaupunkihallitukšen etuštajie. Alottelijat jouvuttih oppimah pelišiäntöjä ta pikku šeikkoja kentällä ihan pelin aikana.  Huolimatta šiitä, jotta šuurin oša heistä ei ole konšana ennein pitän kyykkäpualikoita käsissäh, kuitenki kaikin innokkahašti kilpailtih voitošta. Tällä kertua alottajat annettih periksi kokenehemmilla, onnakko hävijö ei pilannun  heijän mieltä.

- Muissan, jotta lapšena ollešša pelasima melkein šamanlaista pelie. Tämä oli tovella mukavua kokemušta varšinki työnetälin jälkeh. Myö aina mielellänä otamma ošua kaikenlaisih tilaisuukših. Još šemmosie pelijä ruvetah jatkošša järještämäh, niin varmašti toiččiki tulemma, kommentoi KT:n tervehyšministerijön etuštaja Ivan Tihonenko.

Kilpailun voittaja ilmeni viimeseššä Jessoilan Nuorus Vägen ta Karjalan Rahvahan Liiton joukkojen väliseššä ottelušša. Tällä kertua Jessoilan nuoret oltih parahat.

Nuorus Vägi-joukko jo puoli vuotta on harjotellun kyykkäpelie. Viime vuotena Jessoilan etuštajat yhyttih KRL:n järještämäh kyykkäpeliseminaarih ta šuatih lahjakši kyykkäpelivehkehet. Jessoilan Nuorus Vägi -kanšalaisjärještön johtaja Gennadi Lukin keräsi nuorisojoukon ta rupesi harjottelomah niijen kera kyykkäpelie.

Karjalan Rahvahan Liiton šuunnitelmissa on pityä tänä šykyšynä vielä viisi kyykkäpelikilpailuo Priäžän, Aunukšen, Segežan piirilöissä Kontupohjašša ta Petroskoissa. Lähin kyykkäpeliottelu pietäh 17. elokuuta Jessoilašša, mihi šamoin yhtyy peluajie Priäžäštä ta Vieljärveštä.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *