Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Kipeimmät kyšymykšet näkyvih

Elokuun aikana Karjalan piämieš Aleksandr Hudilainen kerkisi käyvä monešša tašavallan piirissä. Loittosetki pohjoisalovehet ei jiäty huomijotta, 15.-16. elokuuta tašavallan johtaja vieraili Mujejärven ta Kalevalan piirilöissä.

Rukajärvi

Še oli jo toini Aleksandr Hudilaisen vierailu Mujejärven piirih tämän vuuvven aikana. Matan enšimmäisenä kohtana oli Rukajärven kylä. Rukajävri on Karjalan vanhimpie kylijä. Nykyjäh šiinä on noin tuhat eläjyä. Tapuamisešša piämiehen kera Rukajärven ta Ontajärven kylien eläjät kerrottih elämän vaikeukšista ta huolista. Teijen kunto ta kunnallistalouven tila on kylien tärkeimpie propleemoja. Iče piämiehen arvijon mukah Rukajärveh kulkija tie on kauhiešša kunnošša. Tien remonttityöt on šuunniteltu alottua jo tänä vuotena. Paikalliseläjät valitettih šamoin, jotta monien talojen katot on lahottu ta hanoista tulou ruoštunutta vettä. Lähiaikoina Mujehjärven piirin kunnallispalveluita rupieu hoitamah uuši laitoš ta tilanneh lupuau muuttuo parempah päin.

Mujejärvi

Mujejärven piirin ičehallinnon johtajan Tamara Putrolaisen šanojen mukah piämiehen viimeseštä vierailušta piirissä on šuoritettu šuuri työ ta šuatu ratkaissa monta vanhua propleemua.

Nimenomah Repol’an eläjillä oli hyväkšytty halvempi tariiffi šähköh. Šitä oli vuotettu jo moneh vuoteh. Tamara Putrolainen kerto, jotta halvemman tariffin hyväkšymini anto mahollisuuvven avata Repol’ašša uuvven laitokšen – pienen šahan. Piirin ta erityisen pienen kylän mitoissa še on jo merkittävä šuavutuš.

Viime tapuamisešša Šukkajärven, Lentieran ta Repol’an eläjät valitettih šiitä, jotta koulujen 9. ta 11. luokkien opaštujilla ei ole mahollisuutta šuorittua valtijollisie tutkintoja paikan piällä. Ne jouvutah matkuštamah toičči pahoja teitä myöte toisih kylih. Tänä vuotena enšimmäistä kertua koululaiset šuatih šuorittua tutkinnot kotikylissäh.

Piirin tärkeimpie propleemoja on paha telefoniyhteyš šekä internetin ta mobiiliyhteyven puuteh loittosissa kylissä.

Tamara Putrolainen vaštasi šiih, jotta jo tänä vuotena Rostelekom-yhtijö meinuau avata uuvven linjan Šukkajärven ta Lentieran välisellä kaistalla ta šillä šuau huomattavašti parantua telefoniyhteyttä. KT:n piämiehen šanojen mukah nykyjäh tašavallašša kehitetäh uutta ohjelmua, kumpasen tarkotukšena on internettiverkošton levittämini regionissa.

Kalevala

Kalevalašša toimijan A.Nik -yritykšen toimintašuuntina on rakennuš- ta remonttityöt, kaluštojen valmistamini šekä rakennušmateriaalien myynti. Kuuvven toimintavuuvven aikana A.Nik on šuanun hyvän mainehen piirissä. Yrityš on rakentan taloja Kalevalan eläjillä Kylän sosiaalikehityš- ta Korttierit nuorilla perehillä- ohjelmien puittehissa, šekä šotaveteraaniloilla. Tapuamisešša piämiehen kera yritykšen johtaja Andrei Nikutjev kerto, jotta tilaukšista ei ole puutehta. Onnakko šuurena propleemana on še, jotta kunnallistilaukšien dokumenttipuolen hoitamiseh mänöy äijän aikua ta še šuurešti jarruttau työprosessie.

Aleksandr Hudilaisen šeuruavana vieralukohtana oli Kalevalan piiribolničan uuši hirurgijaošašto. Ošašton rakennuštyöt oli jatuttu monta vuotta, viime vuuvven lopušša rakennuš otettih käyttöh, onnakko šiinä löyty hyvin monta rakennušvikua. Bolničan piäliäkäri Svetlana Krupen’kina kerto, jotta täkši päiväkši melkein kaikki vijat on šuatu korjata. Rakennukšešša on luajittu lisälämpöerissyš, vaihettu lämmityšlaittehet, korjattu šähköjohtot.

Kepa

Kalevalan piirin Kepan eläjillä Karjalan piämiehen vierailu oli hyvä mahollisuuš kertuo kipeimmistä aseista šuorah tašavallan johtajalla. Propleemoja pieneššä meččäpos’olkašša  on äijän. Tärkeimpinä niistä ollah paha teijen kunto šekä kaupoissa myötävänä olijien ruokatavarojen luatu. Paikallisešša koulušša ei riitä opaštajie, nuoret ei tahota tulla töih pieneh kyläh. Terveyš- ta sosiaalialan ministeri Valentina Ulič kerto, jotta nykyjäh on kehittymäššä erikoisohjelma, kumpasen mukah nuoret kylänkoulujen opaštajat šuahah enemmän tukie ta kannatušta.

Kyläläiset kyšeltih piämieheltä televisijoverkošton kehittämiseštä. Tällä hetkellä Kepan kyläššä näyttäy vain yksi tv-kanava. Aleksandr Hudilainen kerto, jotta tašavallašša on hyväkšytty digitaali-tv:n kehityšohjelma, min mukah kahen-kolmen vuuvven männeššä Karjalan šyrjäkylienki eläjät šuahah mahollisuuvven kaččuo ušiempie kanavoja.

 

Kommentit
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *