Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Kyläturismi tarviččou kehityštä

Festivaalipäivien aikana Uuši Vilka -pos’olkašša ruato muataloušjarmanka. // Kirjuttajat: Olga Smortova

Šyyškuun puolivälissä Uuši Vilka -pos’olkašša enšimmäistä kertua Karjalan tašavallašša oli pietty Kanšainvälini kyläturismin festivaali. Šen tarkotukšena oli kiinnittyä huomijota täh turismišuuntah, kumpani on hyvin tunnettu Venäjän eri alovehilla ta toisissa maissa. Festivaalipäivien aikana pos’olkan kulttuuritalošša järješšettih pienien turismitoimistojen presentaatijoita ta avattih muataloušjarmanka. Festivaalin piätapahtumana oli Kyläturismi on kylien alovehien kehittämisen faktori -konferenšši. Turismitoimistojen ruatajat Venäjän eri alovehilta, Šuomešta ta Šakšašta käsiteltih turismin propleemoja kyläššä. Yheššä pyörieššä stolašša paistih mahollisuukšista, kumpasien avulla voipi parempi tutuššuttua turistija paikallisih nähtävyykših. Kaikkie miellytti Kinnermäjen emännän Nadežda Kalmikovan esityš turistien joukkomatkojen järještämiseštä. Šeuruavana päivänä monet festivaalin ošallistujat voitih iče tutuštuo Kinnermäki-kyläh. Toiset jiätih Uuši Vilka -kyläh ta ošallissuttih pos’olkan päivän pruasniekkah. 15.–18. šyyškuuta festivaalin puittehissa šen ošallistujilla oli järješšetty matka Šuomeh. Hyö oltih Joensuušša, tutuššuttih kyläturismilla tarkotettuih vieraštaloih ta muatalouškeškukših. Enšimmäisen kanšainvälisen festivalin järještäjinä oltih KT:n turismikomitietta, Karel Ekspo -näyttelylaitoš ta Kylämaijen alovehien kehittämisen keškuš. Järještäjät toivotah, jotta festivaalista tulou perintehellini toimehpito.
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *