Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Nuo ihanat kouluvuuvvet

1. šyyškuuta 1972 – Kalevalan koulun entiseššä rakennukšešša alkau uuši oppivuosi.

Kalevalan koululla on pitkä ta pohatta istorija. Koulu on tunnettu jo šilläki, kun šiinä aikoinah opaššuttih šemmoset tunnetut Karjalan kirjailijat kuin Juakko Rugojev, Antti Timonen, Ort’t’o Stepanov. Hyvin monet koulun piäštökkähät mäneššykšellä toimitah eri puolilla muajilmua, elämän eri aloilla. Šykyšyllä 1858 vuotena Uhtuon eryähäššä talošša oli avattu yleisopisto. Tietoja enšimmäiseštä opaštajašta ei ole šäilyn, onnakko on tiijošša, jotta viijen vuuvven piäštä Uhtuon ujezdin kyläopistošša opetti Userdov Andrei Georgijevič. Alušta opistošša opaššettih vain poikie. Vuotena 1889 oli avattu naisien šeurakuntakoulu, kumpaseh tuli opaštumah 40 tyttyö. Opaštajana oli Aleksandra Mihailova, a kymmenen vuuvven piäštä Uhtuoh oli rakennettu kanšankoulu. Vuotena 1918 Uhtuošša toimi jo kakši kouluo. Myöhempäh, vuotena 1922, kyläššä avattih työläisien ta talonpoikien opisto. Šen johtajana oli Arvi Pakarinen. Opistošša opaštu läheš 60 14-20 -vuotista nuorta. Vuotena 1928 inšinööri Mobergin šuunnitelman mukah Uhtuošša oli noššettu uuši koulurakennuš. 1930-luvulla Uhtuon koulušša opaštu jo yli 700 opaštujua. Vuotena 1934 koulu muutettih keškikoulukši. Enšimmäini 10 luokan piäštö oli vuotena 1937. Piäštökkähien joukošša oli Vasselei Kirillov, kumpasen nimie nykyjäh kantau koulu. Kalevalan koulun pruasniekka piettih 5. šajekuuta, juštih kanšainvälisenä opaštajien päivänä. Kulttuuritalolla keräyty ylen äijän rahvašta, šiinä oli entisie ta nykysie opaštajie, koulun piäštökkähie ta koululaisie. Pruasniekkaohjelman aikana kuulu äijän lämpimie šanoja ta onnitteluja. Kalevalan koulun johtaja Tatjana Nikitina onnitteli kaikkie koulun ruatajie, kiitti entisie opaštajie šuurešta panokšešta ta eväšti nuorie vašta alottelijie opaštajie: - 155 vuotta on kunnivoikä. Šen takana šeisou monien opaštajien šuuri työ. Nykysien ta tulevien polvien tehtävänä on šäilyttyä še kokemuš ta ammattitaito, kumpasen on monien vuosien aikana tallennettu koulun ielliset ruatajat. Šäilyttyä, enentyä ta matata etehpäin uušien šuavutukšien ta voittojen luokše.
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *