Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Hiihtolatuo myöten tulevaisuutta kohti

Rudolf Toivosen alottehešta vuotena 2005 tunnetun hiihtäjän F’odor Terentjevin hauvalla Puatanešša oli restauroitu muistomerkki ta vuotena 2011 Petroskoissa oli ašetettu Terentjevin pačaš. // Kirjuttajat: Margarita Kemppainen

”Vuosituhanšien latuo myöte. Šukšet Karjalašša kivikauvešta nykypäivih šuate” – Tämmösen nimen šai Karjalan Kanšallisen musejon uuši näyttely, kumpasen avajaiset piettih 21. pimiekuuta. Näyttely on järješšetty tulevan KT:n urheilun ta tervehyön vuuvven puittehissa ta omissettu Talviolimpiakisoilla Sočissa. Šiinä tulou esillä pohatta ainehisto, kumpani kertou šukšien ta hiihon kehitykšeštä Karjalašša vuosituhanšien männeššä neoliittisešta kivikauvešta alkuan nykypäivih šuate. Olimpiamainehen Karjalah tuotih šemmoset tunnetut hiihtäjät kuin F’odor Terentjev, Larisa Lazutina, Jevgenija Medvedeva. Näyttelyššä on esitetty harvoja esinehie, kuvie ta dokumenttija urheilijien omista arhiivoista. Näyttelyn avajaisih ošallistu vuuvven 2006 olimpijameštari Jevgenija Medvedeva: – On ilo mieleštä, jotta tämä näyttely on omissettu juuri šillä urheilulajilla, kumpasešta mie niin kovašti tykkyän. Himottais šanuo, jotta mie piäsin enšimmäisih šuavutukših juuri Karjalan šuksiloilla. Monet ollah šitä mieltä, jotta olimpiameštariksi voit tulla, vain šyntyön šuurešša kaupunkissa, onnakko nerot šynnytäh šyrjäkylissäki ta mie olen varma, jotta hiihtuo harraštajilla lapšilla ta nuorilla on ylen šuuri potentiaali ta hyö piäššä šuurih tulokših täššä urheilulajissa. Uuši näyttely antau kaččojilla mahollisuuvven šyventyö mänehih aikoih ta šamalla kiäntäy kaččehen kohti tulevaisuutta. Järještäjät ylen toivotah, jotta näyttely auttau elävyttyä hiihtourheilun entisen mainehen.
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *