Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Vuokkiniemi-kyläkunta alko toimie

Vuokkiniemiläiset staraijah kunnoštua oma kylä, jotta še tulis vielä kaunehemmakši. // Kirjuttajat: Vitali Nikulin

Viime vuuvven lopušša Vuokkiniemen eläjät rekisteröitih Alovehellini kyläkunta “Kamenistaja”. Nyt vuokkiniemiläiset piätettih liikkuo etehpäin ta liittyä Kyläkuntah äijyä šuuremman alovehen.

Nyt Alovehelliseh kyläkuntah kuulutah ei ainuoštah muutoma talo Kamenistaja-kavulla, ka i koko Vuokkiniemen kylä šekä lähellä olijat Venehjärvi-, Tollojoki-, Ponkalakši -kylät ta Kormilo-huuttori.

Alovehellini kyläkunta on yhteiskunnallisen ičehallitukšen muoto. Šen toiminnan rajoissa kyläläiset ratkaissah kyšymykšie, mit košetah Kyläkunnan alovehen kunnoššušta, puijen ta penšahien issuttamista, lapšien ta urheilukenttöjen šekä lepopaikkojen laittamista, paikallisien teijen kuntuo.

Ihmiset, ket eletäh Kyläkunnan alovehella, šuahah mahollisuon tavotella lisärahotušta kylän kunnoštamiseh erilaisien federalisien ta alovehellisien ohjelmojen rajoissa. Šen lisäkši tärkietä on še, jotta ilman Kyläkunnan eläjien lupua Koštamukšen kaupunkipiirin hallinto ei šua enyä antua Alovehelliseh kyläkuntah liittyjie mua-aloja dačoja tahi muataloukšie varoin.

Koštamukšen kaupunkipiirin neuvošton viimeseššä issunnošša deputatit hyväkšyttih Kamenistaja- alovehellisen kyläkunnan rajojen muutokšet ta šen nimen vaihto. Nyt kyläššä toimiu Alovehellini kyläkunta “Vuokkiniemi”.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *