Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Karjalan kielen komiisi on peruššettu Šuomešša

Vuuvvešta 2004 Karjalan Kielen Šeura (KKŠ) on alottan oman kielikomiisin peruštamista omalla karjalan kielellä. Viranomaiset luajittih lukusie esitykšie, kuitenki ne ei annettu tulokšie vuosien aikana. Täššä tilantehešša KKŠ:n halličuš piätti peruštua komiisin 13. kešäkuuta pietyššä issunnošša. Piätöš luajittih vuuvven 2018 karjalan kielen ta kulttuurin elvytyšohjelman ošana. Komiisilla on luonnollisešti hyvin tärkie rooli kielen elvyttämiseššä ta kehittämiseššä.

Kielikomiisin tehtävänä on ohjata Šuomešša karjalan kielen ta šen murtehien kielenhuoltoh, kehittämiseh ta termistöh liittyjie kyšymykšie. Kielikomiisih valittih šeuruavat asientuntijat: Arhipiispa Leo, professori Vesa Koivisto, professori Anneli Sarhimaa, professori Riho Grünthal (erikoisasientuntija), professori Helka Riionheimo (varajäšen), filologijan magisteri Laura Arantola, tutkija Ol’ga Karlova, projektitutkija Natalia Gilojeva (šanaštotyöryhmän šihteri) ta filologijan magisteri Heini Karjalainen (komiisin šihteri).

Kielikomiisin toimintaohjelman ta šiäntöjen valmistelu luajitah šilloin, konša šen jäšenet keräyvytäh enšimmäistä kertua šykyšyllä 2018.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *