Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Taitava venehmuasteri

1. Elämän aikana Taito Malinen on luatin jo yli kahtašatua venehtä. Kuvašša muasteri istuu omašša veneheššä. // Kirjuttajat: Nadežda Vasiljeva

Taito Toivovič Malinen on tunnettu jyškyjärveläini muasteri. Hänellä on pohatta kokemuš, vet jo monta vuotta hiän luatiu venehie. Kylän kantaeläjänä hiän lapšuušajoista oli šeurannun, mitein ”šynnyttih” jyškyjärveläiset venehet. Ennein niitä luati joka toini kyläläini mieš. Jyškyjärvi šijaiččou šuariloilla. Juuri šentäh kyläššä veneh aina oli piäkulkuneuvona.

Konša Taito-poika kašvo, hiän alko ruatua uittomiehenä. Toisin ei voinun ni olla, vet Malisen šuvušša kaikin ruattih uitošša. Taito opaštu ruatamah uittokekšin kera, hyppie tukkija myöten, yhellä hirrellä uija villi Čirkka-Kemi-joven poikki, ohjata vesišuihkuvenehtä. Ta šen lisäkši uitolla Taito Malinen oppi elämän piähomman – venehien luatimisen.

– Uittotöijen aikana venehie tarvittih joka paikašša, muistelou Taito Toivovič. – Meijän kyläššä niitä luajittih koko uitto-ošaštolla. Šilloin mie totuinki šiih ruatoh, a vanhat muasterit neuvottih milma ta kerrottih omie venehluatimisen šalaisuukšie.

Nyt Taito Malisella on 78 vuotta. Elämän aikana hiän on luatin jo yli kahtašatua venehtä. Muasterin šouto- ta mouttorivenehet ajellah meijän šeuvun järvijä ta jokija pitin, a Taito jatkau työtäh...

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *