Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Šuomelais-Venäläini kulttuurifoorumi

Paula Lehtomäki, kanšanetuštaja, Suomi-Venäjä-Seuran kešäkuušša valittu uuši piälikkö. // Kirjuttajat: www.kultforum.org

Foorumih yhty vähän alla 400 kulttuuri-alalla toimijua ihmistä: teatterien ta musejojen ruatajie ta johtajie, muusikkoja ta taiteilijie, kanšalaisjärještöjen etuštajie ta virkamiehie. Karjalan Tašavallašta foorumih ošallistu yli 60 henken joukko KT:n varapiämiehen Valentina Ulič ta KT:n Kulttuuriministerin Jelena Bogdanovan joholla.

Kahen työpäivän aikana oli pietty virallisie yhteiskokoukšie, joukkomatkoja Oulun kulttuuripaikkoih, pyörie stola -issuntoja, vaštahottoja. Tärkienä kohtana foorumin ohjelmašša aina on oltu palaverit, kumpasih ošallissutah partn’orit Venyäheltä ta Šuomešta. Hyö käsitelläh yhteisprojektien idejoja, yheššä mietitäh projektien toteuttamisen ta rahotukšen mahollisuukšie. Foorumissa oli partn’orija, kumpaset tavattih ensimmäistä kertua, kuitenki šuurin oša on niitä projektien toteuttajie, kumpaset joka vuosi tullah ih pitoloih. Šemmosena on esimerkiksi Nuori Karjala -järještö, kumpani on ošallistun Šuomelais-Venäläisih foorumih vuuvvešta 2007.

Tulija XVI Venäläis-Šuomelaini Kulttuurifoorumi pietäh Karjalan piäkaupunkissa Petroskoissa. Karjalan Tašavallan varapiämieš Valentina Ulič kučču kaikkie Oulun foorumin ošallistujie Petroskoih 27. šyyškuuta 2015.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *