Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#28 (1318)


  • #28(1318) | KulttuuriKsenija Veretennikova
    Aunukšen gubernijan šeppäammatti -näyttely avattih 15. kešäkuuta Kiži-musejon näyttelyšalissa.

  • #28(1318) | OpaššušUljana Tikkanen
    Piäjärveššä eläy 1723 ihmistä, kyläššä on koulu ta päiväkoti. Koulušša ei opaššeta karjalua, a päiväkojissa on 13 lapšen ryhmä, kumpasešša šäilytetäh karjalan kieltä.

  • #28(1318) | MielenvaltaAntti Tuomi
    Lakijenluajintakokoukšešša tuaš oli noššettu käsittelyllä kyšymyš pykälän poistamisešta Karjalan Perušlajista, mi koškou valtijollisien kielien statussin hyväkšymistä referendumin kautti. Pitäy muissuttua, jotta Karjala on Venäjän ainut tašavalta, missä valtijollisen kielen statussikyšymyš riippuu referendumin tulokšista.