Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

  • “Sanua parastu ryndähäs kannan…”

   Karjalan rahvahan kirjailija Aleksandr Volkov täytti 90 vuotta.

  • Musiikki yhistäy kanšoja

   Karjalan valtijonkonservatorijašša on ainut Venyähellä šuomelais-ugrilaisien kanšojen musiikin laitoš. Vuuvven 2018 talvikuušša še täytti 25 vuotta.

  • Oma ranta rakkahin

   Vuuvven 2018 laureattien joukošša on folklorin asientuntija, Rukajärven kulttuuritalon ruataja ta Ontajärven kylän työpajojen johtaja Nadežda Makarova.

  • Vienanmereltä Čukotkah šuaten

   Šuuri Pohjoni matka -nimini dokumenttifilmi esitettih Petroskoissa 18. pakkaiskuuta. Šen ohjuaja Leonid Kruglov matkušti tunnetun matkuštajan Sem’on Dežn’ovin polkuja ta teitä myöten.

  • KRL:n vuotisjuhla on kynnykšellä

   Tänä vuotena Karjalan Rahvahan Liitto täyttäy 30 vuotta. Vuuvven alušta järještön hallinnon jäšenet alettih valmistua pruasniekkavuuvven tapahtumie.

  • Unčo – šuomelais-ugrilaini kulttuurikylä 2019

   Šorun’ža (Unčo) -kylä tuli viijennekši šuomelais-ugrilaisekši kulttuurikyläkši. Unčošša eläy 1040 ihmistä ta 97% heistä ollah etniset marilaiset. Vuuvven mittah kylä tulou šuomelais-ugrilaisen liikkehen simvolisekši kulttuurikešukšekši

  • Parahien matkailukohtien kartta

   Karjalan parahien turismipaikkojen kartta luajitah šamannimisen projektin puittehissa. Šitä toteuttau yhteiskunnallini Nuorien opaštajien ta tietomiehien klubi -järještö volont’orikeškukšen kera. Šamoin projektie kannattau Interso-web-studijo.

  • Mistä siklonit šuahah omie nimijä?

   Florenz, Donald, Eugen – nämä šanat tunnutah šeikkailufilmin šankarien nimiltä, ka tovellisuošša nämä ollah siklonien nimet, mit miäritetäh meijän šiätilannehta. Kenpä antau šiäilmijöillä šemmosie kummallisie nimijä?

  • Yhteishenki ta luova ilmapiiri hyvien lopputulokšien pohjana

   Reino Rugojevin persona on varmašti hyvin tuttu monilla karjalaisilla kaččojilla, ket šeuratah tv-uutisie kanšalliskielillä. Viime šykyšyštä alkuan Reino Rugojev on ollun kanšalliskielisen toimitukšen johtajan tehtävissä, entisen johtajan Šanteri Jeremejevin eläkkehellä šiirryttyö. Pakauttelima uutta johtajua kanšalliskielisen toimitukšen nykypäiväštä ta šuunnitelmista.

  • Kanšaneepossa vain kirjuttajan runoelma?

   Dmitri ta Aleksei Bakulinien Sampo. Pohjolan runot -kirjan arvoštelu

  • Valeh-Šampo

   Vuosi 2019 on nimetty Kalevalan vuuvvekši Pohjosen mainijon runoelman 170-vuotisjuhlan kunnivokši. Joka vuosi Kalevalan päivinä lukijat kiännytäh eepossah, šen runonlaulajien perintöh, mi on šäilyn Elias Lönnrotin runoelman rivilöissä.

  • Valamon manasterissa talvellaki kukitah lilijat

   Viime vuotena Valamon šuarella rakennettih uuši ta nykyaikani kašvihuoneh. Šiinä šuau kašvattua kukkie ympäri vuuvven.

  • Pienen kanšan šuuri runoilija

   Kolme vuotta takaperin, pakkaiskuun lopušša vepšäläini runoilija, kiäntäjä ta lehtimieš Nikolai Abramov olis täyttän 55 vuotta. Valitettavašti hiän ei elän omah merkkipäiväh šuaten vain yhtä päivyä.

  • “Kalevala” taiteilijien šilmin

   Vuosi 2019 on ilmotettu Karjalašša Kalevalan vuuvvekši. 170 vuotta takaperin päivänvalon näki eepossan toini painoš. Juhlavuuvveksi Karjalan kanšallini musejo valmisti Osmo Borodkinin, M’ud Mečevin ta Georgi Stronkin taulujen näyttelyn.

  • Šata lauluo Karjalašta

   Karjalan šäveltäjien liitto kuččuu ošallistumah ei kaupalliseh projektih – 100 lauluo Karjalašta -nuottikokoelman keryämiseh ta valmistamiseh.

  • Šiušta voit tulla ihmishenken pelaštaja

   Kantašolujen luovuttajien aktijo piettih Petroskoin Invitro-laboratorijašša 7. tuiskukuuta. Aktijoh yhyttih kaupunkin lehtimiehet ta kaikki halukkahat.

  • Kalevalan šivuja Tietoakatemijašša

   Venäjän tietopäivänä, 8. tuiskukuuta, Tietoakatemijašša piettih Kalevalan 170-vuotisjuhlakši -näyttely. Toimenpivon valmistajina oltih Tietoakatemijan arhiivan ruatajat.

  • Avuššušta valtijolta

   Karjalan kanšallisilla kanšalaisjärještöillä on hyvie mahollisukšie šuaha valtijollista tukie projektitoimintah.

  • “Kantelettaren” värijä ta iänijä

   Kalevala-eepossan 170-vuotisjuhlalla oli omissettu tämän vuuvven “Kanteletar”. Tällä kertua festivali keräsi šamalla lavalla vienan- ta livvinkarjalaisie, šuomelaisie, inkeriläisie ta venäläisie. Festivali näytti, mi yhistäy kanšoja ta mi on joka kanšalla erikoista.

  • Giperborejan pohjoistuuli puhalti Karjalah

   Pohjosešša ei ole ikävä elyä! Šemmosella tunnušvirkkehellä 16. tuiskukuuta Petroskoissa piettih XVIII kanšainvälini Giperboreja-talvifestivali.

  • Kantele-GO!-projekti piäsi rattahilla

   Starttasi rajan ylittäjän yhteistyön uuši projekti, min tarkotukšena on kantelen popularisointi, kehittämini ta eistämini.

  • Lukomista eri makuh

   Kanšainvälisenä muamonkielien päivänä KniiguMelliččä-pivošša kerrottih vuuvven 2018 kirjauutukšista.

  • Myö olemma yheššä!

   Kanšainvälisenä muamonkielien päivänä Petroskoin valtijonyliopistošša piettih Kielijarmankka.

  • Mitä kuuluu Viena-šeuralla?

   Karjalaisen kulttuurin Viena-šeura jo monta vuotta on toimin karjalan kielen ta kulttuurin šäilyttämisalalla Koštamukšešša.

  • Leenan kotirantasilla

   “Terveh teilä, miun kallehet kuuntelijat. “Kodirandaine” kuččuu teitä ratijon viereh” – Leena Karpovan ratijoiäni ta erittäin pehmie karjalaini pakinatapa on tullun tutukši monilla Karjalan ratijon kuuntelijilla.

  • Lönnrotin teitä myöten Kalevalan päivänä

   Epätavallisešti alko tuiskukuun 28. päivän huomeneš Kalevalan keškikoulun opaštujilla ta opaštajilla. Koulun ovella heitä otettih vaštah Kalevala-eepossan šankarit.

  • Kiinnoššuš eepossah ei vähene

   “Kalevalan” ikuhisie teemoja -issunto piettih Kalevalan päivän uattona Kanšallisešša musejošša. Še oli omissettu Pohjosen šuuren kirjan täyven painokšen 170-vuotispäivällä.

  • “Kalevalan mua” loisti Piiterissä

   Piiterissä vietettih XIII jokavuotini Kalevalan mua -etnofestivali. Kevätkuun 1.–2. päivinä piiteriläiset ta kaupunkin vierahat šuatih tuttavuštuo Kalevalan istorijah ta Karjalan muan perintehih.

  • Viena Arvo Tuomisen šilmin

   Tarunhohtoinen Viena (Starinamaini Viena) -dokumenttielokuvan enši-ilta piettih Karjalan Kanšallisešša teatterissa 12. kevätkuuta.

  • Miltä Pyhänlašku-pulla maistuu?

   Uuši Kielikeittijö-nimini projekti oli pantu rattahilla Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien resurssikielikeškukšešša.

  • Matka Kalevalan laulujen šeutuvilla

   Kevätkuun 14. päivänä Karjalan kanšallisešša musejošša piettih Inhan Kalevalan laulumailta -kirjan presentatijo. Uuši kirja on šuomelaisen journalistin ta valokuvuajan Into Konrad Inhan tevokšen venäjännöš.

  • Mänty lämmittäy, šyöttäy ta huvittau

   Meččä on aina ollun karjalaisella omana kotina. Äšen jokahiseh puuh oli erityini šuhte. Paiska nyt Karjalan männyštä.

  • Projekti loppu, ka kiännöštyö jatkuu!

   Joenšuun Itä-Šuomen yliopistošša Kiännä-projektin rajoissa piettih viimeni kiännöšseminari.

  • Šotua nähnyt kaupunki

   Kešäkuun lopušša täytyy 75 vuotta šiitä kun Petroskoi-kaupunki oli vapautettu šuomelaisien šotajoukkojen miehitykšeštä. Merkkipäivällä on omissettu Karjalan Kanšallisešša musejošsa avattu Šotua nähnyt kaupunki -näyttely.

  • Kižin puurakennukšien istorija

   Ilmešty uuši kirja Kiži-musejon puuarhitektuurista. Šiih on kerätty 80 artikkelie musejon puurakennukšista: kirikkölöistä, časoun’oista ta matkaristilöistä.

  • Karjalašša olen mie šyntyn...

   Vesläžed-folkloriryhmä esitti uuvven CD-levyn, kumpasen nimi on “Karjalassa minä olen syntynyt”. Šiih on kerätty ryhmän lapšien laulamat ta šoittamat laulut ta musiikkikappalehet. Tämä levy on omissettu vienankarjalaisien kulttuurilla.

  • Šoikah kannel ta kuulukkah Pällisen laulut!

   Veikko Pällisen kanšainvälini kanšanmusiikkifestivali piettih Kalevalašša viime šuovattana. Pitoh yhty yli šata ošallistujua

  • Eläytynyt ekspositijo täytti 25 vuotta

   Tänä vuotena Kiži-musejon kaikista epätavallisin näyttely täytti 25 vuotta. Eläytynyön ekspositijon näyttelyesinehinä ollah musejon ruatajat

  • Kielitaito on enši šijalla

   Šulakuun 6. päivänä Karjalan opaššukšen kehitykšen instituutissa piettih Alovehellini karjalan, vepšän ta šuomen kielien kilpailu.

  • Kiäntäkkä yheššä

   Oma Mua -lehen Kiännämmä yheššä -projekti jatkuu. Viime netälinloppuna lehen toimittajat käytih Koštamukšešša ta piettih tapuamini Pakinat -kieliklubin ošallistujien kera.

  • Karjalaini heimojuhla Jyväskyläššä

   Šuomešša piettih Karjalan Šivissyššeuran 113. Heimopäivät. Ne ollah järještön jäšenien vuosikokouš, min aikana Šuomen karjalaisaktivistit keräyvytäh pakajamah männyön vuuvven toiminnašta ta šelvittämäh ruavon šuunnitelmie tulijah toimintavuoteh.

  • Karjalan šuutelu kaikuu Venäjällä

   Venäläisien kirjailijien Karjalan šuutelu -kertomuškokoelma esitettih Kanšallisešša kirjaštošša

  • Toimintatulokšista ta šuunitelmista

   Kalevalašša toimija kanšalaisjärještö Uhut-šeura piti vuosikokoukšen.

  • Nuoret kul’aijah, iluo šuahah

   Oneganiemen nuorison musiikkikulttuurilla omissettu näyttely on avattu Kiži-musejošša Kirovin aukivolla.

  • Pitäy opaštuo koko elämä

   Avoin yliopisto on Petroskoin valtijonyliopiston ilmani sosialipalvelu tarkotettu kaikilla halukkahilla. Vuuvven ympäri šiinä järješšetäh luventoja ta kurššija istorijašta, kirjallisuošta, taijošta, tietokonehtehnologijoista, kielistä.

  • Intianin matka Karjalah

   Šulakuun 20. päivänä Premjer-elokuvateatterissa esitettih Dick O’Haryn Karjala: järvien kuninkaškunta -kino Karjalan nähtävykšistä ta kaunehuošta.

  • Šanelušta tuli alovehienvälini!

   Karjalan ta vepšän kirjakielen päivän uattona, 19. šulakuuta Petroskoissa alko aktijo Šanelu karjalan ta vepšän kielellä. Toimenpivon järještäjinä oltih Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijö, Karjalan Rahvahan Liitto, Petroskoin valtijonyliopisto ta Vepšäläisen kulttuurin šeura.

  • Kalevalan teatteri tuaš yllätti kaččojieh

   Kalevalan kanšanteatteri ilahutti kalevalalaisie uuvvella karjalankielisellä näytelmällä. Viime pyhänäpiänä paikallisen kulttuuritalon lavalla piettih Kummalliset hiät -spektaklin enši-ilta.

  • Karjalaista musiikkie rajan kahelta puolelta

   Mukava Pajot-musiikkijuhla pietäh oraškuun 10.–11. päivinä Šuomen Kontiolahella. Tapahtumah otetah ošua Suistamon šähkö-, Huojuva lato-, Suden aika- šekä Santtu Karhu ta Talvisovat -lauluryhmät.

  • Monta murrehta – yksi kieli

   Карельский язык в грамматиках (Karjalan kieli kieloppiloissa) -nimisen kirjan esittely piettih 24. šulakuuta Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien resurssimediakeškukšešša.

  • Kiännämmä yheššä

   Karjalan Šivissyššeuran tukema Kiännämmä yheššä -projekti jatkuu. Šulakuun 27. päivänä Oma Mua -lehen toimittajat piettih kiännöštyöpaja-muotoni tapuamini Kalevalašša.

  • Karjalaisie šananpolvija Vienanmeren rannikoilla

   Tatjana Kan’šijeva on Belomorskin aktiivisimpie kaupunkilaisie. Hiän ošallistuu yhteiskunnaliseh elämäh ta aina kertou paikallisista pivoista omalla šivulla VKontakte-sosialiverkošša.

  • Oli muamolla šeiččemen poikua…

   Yllättävä enši-ilta vuotti kalevalalaisie Voitonpäivän uattona. Kalevalan kanšanlaulun yhtyvehen ošallistujat kerrottih kaččojilla liikuttava tarina kyläläiseštä naisešta, kumpani mänetti šovašša kaikki omat šeiččemen poikua.

  • Starinat teknologijan linssin läpi

   Nykyaikaset teknologijat konšana ei lopeteta omua progressie. Joka vuosi tietomiehet avatah aina vain uušie mahollisukšie erilaisien projektien toteuttamista varoin.

  • Tatjana Klejerova: Koti šäilyttäy tärkeimpie muisselmie

   Nyt on vaikiempi ruatua: kehittyä kantakanšojen kulttuurie, šuojella kanšojen oikeukšie ta šäilyttyä kieltä. Vain ruatua pitäy. Kiitokšešta elä ihaššu, a moittimisešta elä pahaššu. Još nämä tehtävät on annettu, ne on šuoritettava.

  • “Hettien” puhašta kieltä

   Tänä vuotena Karjalan rahvahan Hete-folklorikollektiivi täyttäy 35 vuotta.

  • Tuoppajärven uallot karjalaisen kulttuurin puhtahuon simvolina

   Kiestinkin kulttuuritalon Aalto-kuoro on hyvin tuttu ei yksistäh Louhen piirissä, ka šamoin muuvvallaki Karjalašša, Murmanskin alovehella šekä nuapuri-Šuomešša.

  • Uuši hallinto uuvven johtajan joholla

   Merkkivuotenah Karjalan Rahvahan Liiton johtokunta melkein täyšin vaihtu. Uuši hallinto uuvven johtajan joholla jatkau eteh päin liiton toimintua.

  • Šuomelais-ugrilaiset šankarit keräyvytäh Kalevalan mailla

   Vienan Karjala on karjalaisen kulttuurin kehto. Tiälä, Kalevalan laulumailla, kevätkuušša 2020, aikana, konša päivä on yhtä pitkä kuin yö, valon ta pimeyven voimat keräyvytäh šalaperäsen Kuittijärven jiällä.

  • KŠŠ:n gradukilpailun tulokšet ilmotettu

   Kalevalaini, Petroskoin valtijonyliopiston Itämerenšuomelaisien kielien laitokšen piäštökäš Kristina Gritsenko piäsi toisella šijalla Karjalan Šivissyššeuran gradukilpailušša.

  • Yhteistyötä Kalevalan hyväkši

   Uhtua-šeuran, Uhut-šeuran šekä Kalevalan ošakunnan jäšenet piettih yhtehini tapuamini Petroskoissa. Kevyällä valittu uuši Uhtua-šeuran johtaja Reijo Sihvonen tutuštu matalla Petroskoissa toimijan Kalevalan ošakunnan jäšenih.