Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

  • “Sanua parastu ryndähäs kannan…”

   Karjalan rahvahan kirjailija Aleksandr Volkov täytti 90 vuotta.

  • Musiikki yhistäy kanšoja

   Karjalan valtijonkonservatorijašša on ainut Venyähellä šuomelais-ugrilaisien kanšojen musiikin laitoš. Vuuvven 2018 talvikuušša še täytti 25 vuotta.

  • Oma ranta rakkahin

   Vuuvven 2018 laureattien joukošša on folklorin asientuntija, Rukajärven kulttuuritalon ruataja ta Ontajärven kylän työpajojen johtaja Nadežda Makarova.

  • Vienanmereltä Čukotkah šuaten

   Šuuri Pohjoni matka -nimini dokumenttifilmi esitettih Petroskoissa 18. pakkaiskuuta. Šen ohjuaja Leonid Kruglov matkušti tunnetun matkuštajan Sem’on Dežn’ovin polkuja ta teitä myöten.

  • KRL:n vuotisjuhla on kynnykšellä

   Tänä vuotena Karjalan Rahvahan Liitto täyttäy 30 vuotta. Vuuvven alušta järještön hallinnon jäšenet alettih valmistua pruasniekkavuuvven tapahtumie.

  • Unčo – šuomelais-ugrilaini kulttuurikylä 2019

   Šorun’ža (Unčo) -kylä tuli viijennekši šuomelais-ugrilaisekši kulttuurikyläkši. Unčošša eläy 1040 ihmistä ta 97% heistä ollah etniset marilaiset. Vuuvven mittah kylä tulou šuomelais-ugrilaisen liikkehen simvolisekši kulttuurikešukšekši

  • Parahien matkailukohtien kartta

   Karjalan parahien turismipaikkojen kartta luajitah šamannimisen projektin puittehissa. Šitä toteuttau yhteiskunnallini Nuorien opaštajien ta tietomiehien klubi -järještö volont’orikeškukšen kera. Šamoin projektie kannattau Interso-web-studijo.

  • Mistä siklonit šuahah omie nimijä?

   Florenz, Donald, Eugen – nämä šanat tunnutah šeikkailufilmin šankarien nimiltä, ka tovellisuošša nämä ollah siklonien nimet, mit miäritetäh meijän šiätilannehta. Kenpä antau šiäilmijöillä šemmosie kummallisie nimijä?

  • Yhteishenki ta luova ilmapiiri hyvien lopputulokšien pohjana

   Reino Rugojevin persona on varmašti hyvin tuttu monilla karjalaisilla kaččojilla, ket šeuratah tv-uutisie kanšalliskielillä. Viime šykyšyštä alkuan Reino Rugojev on ollun kanšalliskielisen toimitukšen johtajan tehtävissä, entisen johtajan Šanteri Jeremejevin eläkkehellä šiirryttyö. Pakauttelima uutta johtajua kanšalliskielisen toimitukšen nykypäiväštä ta šuunnitelmista.

  • Kanšaneepossa vain kirjuttajan runoelma?

   Dmitri ta Aleksei Bakulinien Sampo. Pohjolan runot -kirjan arvoštelu

  • Valeh-Šampo

   Vuosi 2019 on nimetty Kalevalan vuuvvekši Pohjosen mainijon runoelman 170-vuotisjuhlan kunnivokši. Joka vuosi Kalevalan päivinä lukijat kiännytäh eepossah, šen runonlaulajien perintöh, mi on šäilyn Elias Lönnrotin runoelman rivilöissä.

  • Valamon manasterissa talvellaki kukitah lilijat

   Viime vuotena Valamon šuarella rakennettih uuši ta nykyaikani kašvihuoneh. Šiinä šuau kašvattua kukkie ympäri vuuvven.

  • Pienen kanšan šuuri runoilija

   Kolme vuotta takaperin, pakkaiskuun lopušša vepšäläini runoilija, kiäntäjä ta lehtimieš Nikolai Abramov olis täyttän 55 vuotta. Valitettavašti hiän ei elän omah merkkipäiväh šuaten vain yhtä päivyä.

  • “Kalevala” taiteilijien šilmin

   Vuosi 2019 on ilmotettu Karjalašša Kalevalan vuuvvekši. 170 vuotta takaperin päivänvalon näki eepossan toini painoš. Juhlavuuvveksi Karjalan kanšallini musejo valmisti Osmo Borodkinin, M’ud Mečevin ta Georgi Stronkin taulujen näyttelyn.

  • Šata lauluo Karjalašta

   Karjalan šäveltäjien liitto kuččuu ošallistumah ei kaupalliseh projektih – 100 lauluo Karjalašta -nuottikokoelman keryämiseh ta valmistamiseh.

  • Šiušta voit tulla ihmishenken pelaštaja

   Kantašolujen luovuttajien aktijo piettih Petroskoin Invitro-laboratorijašša 7. tuiskukuuta. Aktijoh yhyttih kaupunkin lehtimiehet ta kaikki halukkahat.

  • Kalevalan šivuja Tietoakatemijašša

   Venäjän tietopäivänä, 8. tuiskukuuta, Tietoakatemijašša piettih Kalevalan 170-vuotisjuhlakši -näyttely. Toimenpivon valmistajina oltih Tietoakatemijan arhiivan ruatajat.

  • Avuššušta valtijolta

   Karjalan kanšallisilla kanšalaisjärještöillä on hyvie mahollisukšie šuaha valtijollista tukie projektitoimintah.

  • “Kantelettaren” värijä ta iänijä

   Kalevala-eepossan 170-vuotisjuhlalla oli omissettu tämän vuuvven “Kanteletar”. Tällä kertua festivali keräsi šamalla lavalla vienan- ta livvinkarjalaisie, šuomelaisie, inkeriläisie ta venäläisie. Festivali näytti, mi yhistäy kanšoja ta mi on joka kanšalla erikoista.

  • Giperborejan pohjoistuuli puhalti Karjalah

   Pohjosešša ei ole ikävä elyä! Šemmosella tunnušvirkkehellä 16. tuiskukuuta Petroskoissa piettih XVIII kanšainvälini Giperboreja-talvifestivali.

  • Kantele-GO!-projekti piäsi rattahilla

   Starttasi rajan ylittäjän yhteistyön uuši projekti, min tarkotukšena on kantelen popularisointi, kehittämini ta eistämini.

  • Lukomista eri makuh

   Kanšainvälisenä muamonkielien päivänä KniiguMelliččä-pivošša kerrottih vuuvven 2018 kirjauutukšista.

  • Myö olemma yheššä!

   Kanšainvälisenä muamonkielien päivänä Petroskoin valtijonyliopistošša piettih Kielijarmankka.

  • Mitä kuuluu Viena-šeuralla?

   Karjalaisen kulttuurin Viena-šeura jo monta vuotta on toimin karjalan kielen ta kulttuurin šäilyttämisalalla Koštamukšešša.

  • Leenan kotirantasilla

   “Terveh teilä, miun kallehet kuuntelijat. “Kodirandaine” kuččuu teitä ratijon viereh” – Leena Karpovan ratijoiäni ta erittäin pehmie karjalaini pakinatapa on tullun tutukši monilla Karjalan ratijon kuuntelijilla.

  • Lönnrotin teitä myöten Kalevalan päivänä

   Epätavallisešti alko tuiskukuun 28. päivän huomeneš Kalevalan keškikoulun opaštujilla ta opaštajilla. Koulun ovella heitä otettih vaštah Kalevala-eepossan šankarit.

  • Kiinnoššuš eepossah ei vähene

   “Kalevalan” ikuhisie teemoja -issunto piettih Kalevalan päivän uattona Kanšallisešša musejošša. Še oli omissettu Pohjosen šuuren kirjan täyven painokšen 170-vuotispäivällä.

  • “Kalevalan mua” loisti Piiterissä

   Piiterissä vietettih XIII jokavuotini Kalevalan mua -etnofestivali. Kevätkuun 1.–2. päivinä piiteriläiset ta kaupunkin vierahat šuatih tuttavuštuo Kalevalan istorijah ta Karjalan muan perintehih.

  • Viena Arvo Tuomisen šilmin

   Tarunhohtoinen Viena (Starinamaini Viena) -dokumenttielokuvan enši-ilta piettih Karjalan Kanšallisešša teatterissa 12. kevätkuuta.

  • Miltä Pyhänlašku-pulla maistuu?

   Uuši Kielikeittijö-nimini projekti oli pantu rattahilla Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien resurssikielikeškukšešša.

  • Matka Kalevalan laulujen šeutuvilla

   Kevätkuun 14. päivänä Karjalan kanšallisešša musejošša piettih Inhan Kalevalan laulumailta -kirjan presentatijo. Uuši kirja on šuomelaisen journalistin ta valokuvuajan Into Konrad Inhan tevokšen venäjännöš.

  • Mänty lämmittäy, šyöttäy ta huvittau

   Meččä on aina ollun karjalaisella omana kotina. Äšen jokahiseh puuh oli erityini šuhte. Paiska nyt Karjalan männyštä.

  • Projekti loppu, ka kiännöštyö jatkuu!

   Joenšuun Itä-Šuomen yliopistošša Kiännä-projektin rajoissa piettih viimeni kiännöšseminari.

  • Šotua nähnyt kaupunki

   Kešäkuun lopušša täytyy 75 vuotta šiitä kun Petroskoi-kaupunki oli vapautettu šuomelaisien šotajoukkojen miehitykšeštä. Merkkipäivällä on omissettu Karjalan Kanšallisešša musejošsa avattu Šotua nähnyt kaupunki -näyttely.

  • Kižin puurakennukšien istorija

   Ilmešty uuši kirja Kiži-musejon puuarhitektuurista. Šiih on kerätty 80 artikkelie musejon puurakennukšista: kirikkölöistä, časoun’oista ta matkaristilöistä.

  • Karjalašša olen mie šyntyn...

   Vesläžed-folkloriryhmä esitti uuvven CD-levyn, kumpasen nimi on “Karjalassa minä olen syntynyt”. Šiih on kerätty ryhmän lapšien laulamat ta šoittamat laulut ta musiikkikappalehet. Tämä levy on omissettu vienankarjalaisien kulttuurilla.

  • Šoikah kannel ta kuulukkah Pällisen laulut!

   Veikko Pällisen kanšainvälini kanšanmusiikkifestivali piettih Kalevalašša viime šuovattana. Pitoh yhty yli šata ošallistujua

  • Eläytynyt ekspositijo täytti 25 vuotta

   Tänä vuotena Kiži-musejon kaikista epätavallisin näyttely täytti 25 vuotta. Eläytynyön ekspositijon näyttelyesinehinä ollah musejon ruatajat

  • Kielitaito on enši šijalla

   Šulakuun 6. päivänä Karjalan opaššukšen kehitykšen instituutissa piettih Alovehellini karjalan, vepšän ta šuomen kielien kilpailu.

  • Kiäntäkkä yheššä

   Oma Mua -lehen Kiännämmä yheššä -projekti jatkuu. Viime netälinloppuna lehen toimittajat käytih Koštamukšešša ta piettih tapuamini Pakinat -kieliklubin ošallistujien kera.

  • Karjalaini heimojuhla Jyväskyläššä

   Šuomešša piettih Karjalan Šivissyššeuran 113. Heimopäivät. Ne ollah järještön jäšenien vuosikokouš, min aikana Šuomen karjalaisaktivistit keräyvytäh pakajamah männyön vuuvven toiminnašta ta šelvittämäh ruavon šuunnitelmie tulijah toimintavuoteh.

  • Karjalan šuutelu kaikuu Venäjällä

   Venäläisien kirjailijien Karjalan šuutelu -kertomuškokoelma esitettih Kanšallisešša kirjaštošša

  • Toimintatulokšista ta šuunitelmista

   Kalevalašša toimija kanšalaisjärještö Uhut-šeura piti vuosikokoukšen.

  • Nuoret kul’aijah, iluo šuahah

   Oneganiemen nuorison musiikkikulttuurilla omissettu näyttely on avattu Kiži-musejošša Kirovin aukivolla.

  • Pitäy opaštuo koko elämä

   Avoin yliopisto on Petroskoin valtijonyliopiston ilmani sosialipalvelu tarkotettu kaikilla halukkahilla. Vuuvven ympäri šiinä järješšetäh luventoja ta kurššija istorijašta, kirjallisuošta, taijošta, tietokonehtehnologijoista, kielistä.

  • Intianin matka Karjalah

   Šulakuun 20. päivänä Premjer-elokuvateatterissa esitettih Dick O’Haryn Karjala: järvien kuninkaškunta -kino Karjalan nähtävykšistä ta kaunehuošta.

  • Šanelušta tuli alovehienvälini!

   Karjalan ta vepšän kirjakielen päivän uattona, 19. šulakuuta Petroskoissa alko aktijo Šanelu karjalan ta vepšän kielellä. Toimenpivon järještäjinä oltih Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijö, Karjalan Rahvahan Liitto, Petroskoin valtijonyliopisto ta Vepšäläisen kulttuurin šeura.

  • Kalevalan teatteri tuaš yllätti kaččojieh

   Kalevalan kanšanteatteri ilahutti kalevalalaisie uuvvella karjalankielisellä näytelmällä. Viime pyhänäpiänä paikallisen kulttuuritalon lavalla piettih Kummalliset hiät -spektaklin enši-ilta.

  • Karjalaista musiikkie rajan kahelta puolelta

   Mukava Pajot-musiikkijuhla pietäh oraškuun 10.–11. päivinä Šuomen Kontiolahella. Tapahtumah otetah ošua Suistamon šähkö-, Huojuva lato-, Suden aika- šekä Santtu Karhu ta Talvisovat -lauluryhmät.

  • Monta murrehta – yksi kieli

   Карельский язык в грамматиках (Karjalan kieli kieloppiloissa) -nimisen kirjan esittely piettih 24. šulakuuta Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien resurssimediakeškukšešša.

  • Kiännämmä yheššä

   Karjalan Šivissyššeuran tukema Kiännämmä yheššä -projekti jatkuu. Šulakuun 27. päivänä Oma Mua -lehen toimittajat piettih kiännöštyöpaja-muotoni tapuamini Kalevalašša.

  • Karjalaisie šananpolvija Vienanmeren rannikoilla

   Tatjana Kan’šijeva on Belomorskin aktiivisimpie kaupunkilaisie. Hiän ošallistuu yhteiskunnaliseh elämäh ta aina kertou paikallisista pivoista omalla šivulla VKontakte-sosialiverkošša.

  • Oli muamolla šeiččemen poikua…

   Yllättävä enši-ilta vuotti kalevalalaisie Voitonpäivän uattona. Kalevalan kanšanlaulun yhtyvehen ošallistujat kerrottih kaččojilla liikuttava tarina kyläläiseštä naisešta, kumpani mänetti šovašša kaikki omat šeiččemen poikua.

  • Starinat teknologijan linssin läpi

   Nykyaikaset teknologijat konšana ei lopeteta omua progressie. Joka vuosi tietomiehet avatah aina vain uušie mahollisukšie erilaisien projektien toteuttamista varoin.

  • Tatjana Klejerova: Koti šäilyttäy tärkeimpie muisselmie

   Nyt on vaikiempi ruatua: kehittyä kantakanšojen kulttuurie, šuojella kanšojen oikeukšie ta šäilyttyä kieltä. Vain ruatua pitäy. Kiitokšešta elä ihaššu, a moittimisešta elä pahaššu. Još nämä tehtävät on annettu, ne on šuoritettava.

  • “Hettien” puhašta kieltä

   Tänä vuotena Karjalan rahvahan Hete-folklorikollektiivi täyttäy 35 vuotta.

  • Tuoppajärven uallot karjalaisen kulttuurin puhtahuon simvolina

   Kiestinkin kulttuuritalon Aalto-kuoro on hyvin tuttu ei yksistäh Louhen piirissä, ka šamoin muuvvallaki Karjalašša, Murmanskin alovehella šekä nuapuri-Šuomešša.

  • Uuši hallinto uuvven johtajan joholla

   Merkkivuotenah Karjalan Rahvahan Liiton johtokunta melkein täyšin vaihtu. Uuši hallinto uuvven johtajan joholla jatkau eteh päin liiton toimintua.

  • Šuomelais-ugrilaiset šankarit keräyvytäh Kalevalan mailla

   Vienan Karjala on karjalaisen kulttuurin kehto. Tiälä, Kalevalan laulumailla, kevätkuušša 2020, aikana, konša päivä on yhtä pitkä kuin yö, valon ta pimeyven voimat keräyvytäh šalaperäsen Kuittijärven jiällä.

  • KŠŠ:n gradukilpailun tulokšet ilmotettu

   Kalevalaini, Petroskoin valtijonyliopiston Itämerenšuomelaisien kielien laitokšen piäštökäš Kristina Gritsenko piäsi toisella šijalla Karjalan Šivissyššeuran gradukilpailušša.

  • Yhteistyötä Kalevalan hyväkši

   Uhtua-šeuran, Uhut-šeuran šekä Kalevalan ošakunnan jäšenet piettih yhtehini tapuamini Petroskoissa. Kevyällä valittu uuši Uhtua-šeuran johtaja Reijo Sihvonen tutuštu matalla Petroskoissa toimijan Kalevalan ošakunnan jäšenih.

  • Voijärvi on miun kipu ta muisto

   Meijän kylän pitkä istorija loppu yhtenä päivänä. Mie olin ylen nuori, konša meljän šuuri kylä oli hylätty. Šentäh mie pakajan karjalakši vähän. Ken nyt rupieu pakajamah miun kera karjalan kielеllä?

  • Vaštavukšien paikka

   Kakšikerrokšini talo Perttusen kavulla 14 Vuokkiniemeššä on tuttu kaikilla kyläläisillä ta vierahillaki. Kylän keškuštašša šeisoja ta ihmisie yhistäjä järještö, Vuokkiniemen kylätalo, on ruatan kylän hyväkši jo kymmenen vuotta.

  • Kalevalan Voitonpuisto kašvau

   Oraškuun lopušša Venäjän kaikissa kouluissa kuuluu koulušoittoja. Koulujen piäštökkähillä ne šoitetah viimeistä kertua.

  • Muššallamerellä omalla autolla

   Oraškuun 20. päivänä Venäjän Valtijollisen Duuman käsittelyh oli esitetty lakiprojekti, mi voit huomattavašti muuttua niijen eläkeläisien elämän, kumpaset eletäh Peräpohjosešša šekä šiih kuulujilla alovehilla.

  • Ainutluatuni luontomateriali

   Aikoinah tuohivehkehet oltih šuurešša käytöššä jokahisešša talonpoikaistalouvešša. Niitä oli šuhtehellisen helppuo ta etullista luatie. Tuohešta punottih tarpehellisie vehkeitä ta ašteita ympäri Karjalua.

  • Karjalaiset hiämenot uuvvešša valošša

   Šuurella mielenkiinnolla luvin viime vuuvven lopušša ilmeštynyön L’udmila Ivanovan ta Valentina Mironovan tutkimukšen “Karjalaisien tavat häitä iellisenä aikana ta hiärituali” (“Dosvadebnaja obrjadnost’ i svadebnyi ritual karelov”).

  • Unohtumatoin kylä Venehjärvi

   Venehjärvi on ainutluatuni kylä, kumpasen ainuolla kavulla on elän ainut Lešosien šuku. Tarinan mukah heijän kantatuattoh tultih tällä paikalla noin 1500-luvulla. Toista šamanmoista kylyä ei löyvy muuvvalta Karjalašta eikä koko muajilmašta.

  • Muajilma nimeltäh “Kalevala”

   Taitomusejošša on avattu Muajilma nimeltäh Kalevala -näyttely. Näyttelyššä tulou esillä erikoini ta arvautukšellini muajilma, mi on luotu Kalevalašša ta Pohjolašša tapahtunuista tapahtumista ta niih ošallistujista henkilöistä.

  • Kuni on voimie ihmisellä, niitä pitäy käyttyä

   Galina Jegorovna Lettijeva on parahie karjalan kielen tietäjie. Monet tunnetah häntä Karjalan ratijon toimittajana, monet muissetah Kipinä-lehen enšimmäisenä karjalankielisenä toimittajana, monella Galina Jegorovna on tuttu nerokkahana Karjalan Kanšallisen teatterin näytelmien kiäntäjä.

  • Vuokkiniemi ta Priäžä parahien joukošša

   Pienien kylien ta kaupunkien kulttuurimosaiikki on šuuri projekti. Šen järještäjänä on Jelena ta Gennadi Timčenkon hyvänluajintafondi. Šuuren projektin tarkotukšena on rahottua pienien elinpaikkojen projektija, kumpasien toteuttamisen jälkeh elämä kylissä ta kaupunkiloissa muuttuu parempah päin.

  • Uhtuon karjalaisien juhla Kalevalan kankahilla

   Kešäkuun 8. päivänä Kalevalašša vietettih perintehellini Uhtuon karjalaisien pruasniekka. Tänä vuotena juhla piettih Uhtuon kalamiehet -nimellä ta še keräsi äijän vierašta lähikylistä, Koštamukšešta ta Šuomešta.

  • Karjalankielini leiri Piäjärveššä

   Koululaiset ta ruavahat ohjuajat Kiestinkistä, Sohjanankošelta ta Piäjärveštä tavattih toini toista karjalaisešša leirissä kešäkuun alušša. Leirin pitimä toista kertua Piäjärven Karjalaisešša pirtissä.

  • Kyykkä on tulomašša Altain šeuvulla

   Venäläistä gorodki-pelie pelatah Venäjän eri puolilla. Monet venäläiset peluajat tiijetän ni kyykkyä, šentäh kun kyykkä kuuluu gorodki-urheilun kilpailuih. KT:n Kyykkäliiton aktiivini toiminta on lisännyn pelillä šuurta mainehta ta kunnivuo.

  • Istuuvu kalošših ta šua iluo

   Kenkät, stupnit, šuappahat -näyttely on avattu KT:n Kanšallisešša musejošša. Näyttelyššä on esillä jalaččien kokoelma. Musejošša ruvettih keryämäh šitä heti musejon peruštamisen jälkeh.

  • Ihmiset – yhteh, roška – erikšeh!

   Green Apple (Vihrie Omena) -nimini nuorison ekofestivali piettih 8. kešäkuuta Dvor-taitotilašša. Tapahtuman alkuhpanijana on lapšuš- ta nuoruškeškukšen opaštaja ta ekoaktivisti Darja Jegorova.

  • On opaššettavua, on opaššuttavua

   Karjalan tašavallan Kanšallisukšien välisen resurssikeškukšen johtaja Anna Mugačeva ošallistu XI Pohjosen kanšainvälisen forumin ruatoh, mi piettih Arhankelissa kešäkuun alušša.

  • Kellojen šoitto kuulu Vuonnisen yllä

   Vuonnisešša tapahtu merkittävä ta tärkie tapahtuma: kešäkuun alušša kylän Pyhien Makkovein časoun’ah ašetettih kirikkökellot.

  • Karjalaisen elämän kuvie

   Uhut-šeuran vuotena 2018 peruštama Uhtuan kapšakki -teatteriryhmä esitti Karjalaisen elämän kuvie -spektaklin Venäjän päivänä Kalevalašša.

  • Pohjolan katrilli, pruasniekka ta kaunehuš

   Pruasniekka ta kaunehuš. Nämä kakši šanua hyvin šovitah uuvvella näyttelyllä “Pohjolan katrilli”, kumpani avattih Karjalan kanšallisešša musejošša.

  • Karjalašša kuvattuja elokuvie

   Ammusista ajoista alkuan Karjala muanittelou luomisihmisie: taiteilijie, šäveltäjie, kirjailijie. A 93 vuotta takaperin tašavaltah kiinitettih huomijuo ni elokuva-alan ruatajat.

  • Karjalan kielen makuo šäilyttämäššä

   Karjalaisen folklorin tunnettu keryäjä ta tutkija Vieno Fedotova täyttäy 85 vuotta 28. kešäkuuta. Vieno Petrovna ruato Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutissa yli 40 vuotta. Naini oli niitä aktivistija, ket pantih rattahilla karjalan kielen opaššušta ta kanšalliskulttuurin kehityštä.

  • Lisyä tietuo šuomelais-ugrilaisista kielistä

   Tarton yliopiston kielentutkijat, Kipot ja kielet -projektin ošallistujat Miina Norvik ta Eva Saar tultih Karjalah tutkimah karjalan ta vepšän kielen erikoisukšie.

  • Miškino-kylä muajilman kuulusakši

   Mari Elissä loppu kilpailu, min tulokšekši on miärätty šuomelais-ugrilaini kulttuuripiäkylä tulijakši vuuvvekši.

  • Enšimmäini juna tuli vapautettuh Petroskoih

   75 vuotta takaperin, vuuvven 1944 kešäkuun 28. päivänä Karjalan rintaman šotajoukot vapautettih Petroskoi melkein kolmen vuuvven miehitykšen jälkeh. Ta jo heinäkuun 14. päivänä Petroskoin ašemalla tuli enšimmäini kuormajuna pohjosešta päin.

  • Karjalan kielen kylpyö Kalevalašta

   Kešäkuun 24.-26. päivinä karjalan kielen opaštajat ta päiväkotien kašvattajat, ket käytetäh omašša ruavošša karjalan kieltä, keräyvyttih Kalevalašša piettyh teemaseminarih.

  • Ymmärretähkö tiälä karjalua?

   XVIII Vienankarjalan kielen ta kulttuurin kurššija piettih tänä vuotena Kalevalašša. Kurššija pietäh niissä paikoissa, missä šuau vielä kuulla karjalaista pakinua ta missä eletäh karjalaiset.

  • Kielen šäilyttämini yhistäy rahvašta

   Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunto piettih kešäkuun 25. päivänä Priäžän Elämä-etnokulttuurikeškukšešša. Tällä kertua keškuštelun piäkyšymykšenä oli karjalan kielen ta kulttuurin tilanneh ta kehittämismahollisuot Priäžän kanšallisešša piirissä.

  • Šotaistorijua muisseltih Karjalašša

   Aunukšen piirin šotaistorijua 1919-1944 -aihieni konferenšši piettih Aunukšešša 26. kešäkuuta. Kakši šotaistorijan tapahtumua koroštu konferenššissa – 100 vuotta Vitelen desantišta 27. kesäkuuta 1919 ta 75 vuotta Vitelen desantista 1944, mi tapahtu šamoin kešäkuun lopušša.

  • Oma ranta innoššuttau

   Omalla rannalla -ekspositijo toimiu Petroskoin näyttelyšalissa. Näyttelyššä on esitetty Karjalan käsityömuasterien ammattikunnan jäšenien töitä.

  • Pienen kylän šuuri taival

   Tänä vuotena Kalevalan piirin Kuušiniemi juhliu 70-vuotispäivyäh.

  • “Karjalaini kruuga” pietäh elokuušša Karjalašša

   Karjalan tašavallan kanšallisen politiikan ministerijö kuččuu tašavallan eläjie ta vierahie ottua ošua Karjalaini kruuga -aktijoh, mi pietäh elokuun 9. päivänä.

  • Kui vaihtui kieli Vieljärves?

   Suomes piäzi ilmoih Kui vaihtui kieli Vieljärves -kniigu, kuduas ollah Irina Čakkojevan da Martti Penttozen kyzelyt. Kniigan tarkoituksennu on kaččuo, kui karjalan kielen tila on muuttunuh, midä muamankieleh nähte duumaijah rahvas da paistahgo sil nygöi.

  • Tulouko hyvä marjavuosi?

   Karjalašša tuaš ruvettih tutkimah, äijänkö marjua kašvau mečäššä. Tašavallan monet eläjät ta laitokšet tahotah šuaha vaštauš tähä kyšymykšeh.

  • Čäijy vahvistau yhteistyötä

   Heinäkuun 20. päivänä Petroskoissa piettih enšimmäini Čäijyfestivali. Šiinä Venäjän ta Kiinan čäijytuottehien valmistajat esitettih čäijyn eri lajija šekä muuta tavarua – makijaisie, mettä, čäijyašteita.

  • Nuoret huaveilijat

   Young dreamers (Nuoret huaveilijat) -musiikkiryhmä on oikein nuori, še šynty vuotena 2016. Ryhmän esittäjinä on kolme kalevalalaista hyväččäistä ta muhisijua neičyttä: Kristina Kozlovskaja, Arina Remšu, Tatjana Bel’ajeva. Tämän vuuvven pimiekuun 10. päivänä ryhmä täyttäy kolme vuotta.

  • Kyyhkyni: rauhan simvoli tahi lentäjä rotta?

   Kaupunkin pihoilla voit nähä hyvin äijän kyyhkysie. Enši kačahukšelta tämä tilanneh ei näytä proplemalta. Ka konša pakajat kyyhkysistä asientuntijien kera, niin ymmärrät, jotta tilanneh ei ole niin vijatoin ta hyvyöllä on toiniki puoli. Ei šattumalta erähät spesialistit šanotah kyyhkysie lentäjiksi rotoiksi.

  • Etnini muajilma nuorison šilmin

   Kešäkuun alušša Koštamukšen Pr’alka-kanšalaisjärještö kučču 18-35-vuotisie nuorie ihmisie ošallistumah EtnoMuajilma nuorison šilmin -valokuvakilpailuh. Heinäkuun lopušša kilpailun tulokšet oli ilmotettu kolmešša nominatijoissa.

  • Sirpa Mänty: koissa en kuule muamonkieltä

   Sirpa Mänty on šyntyn Šuomen Šuomuššalmešša. Hänen juuret ollah Vienan Karjalašta, ka koissa hiän konšana ei ole kuullun karjalan kieltä. Opaštumah kieltä ta kuuntelomah elävyä karjalua Sirpa käypi Vienah, Karjalan kielen ta kulttuurin kurššiloilla.

  • Roomalaini loma

   Šanotah, jotta jokahisella Rooma avautuu eri puolista, šiih ei voi jiähä välinpitämättömäkši. Roomah voit rakaštuo šekä šitä voit vihata. Šentäh ennein matkua mie hermoššuin. Ka meilä veteli!

  • Kotišeuvun puhtahuon puolella

   Venäjän Federatijon luonnonresurssien ta ekologijan ministerijö piti Onegašta Luatokkah -marafonin, min aikana rahvaš kerättih ruhkua kahen järven rannoilla.

  • Uinonnuijen kylien Kentjärven aloveh -festivali

   Elokuun 17. päivänä Kontupohjan piirin Kentjärven istorijallisešša kyläššä pietäh kolmatta uinonnuijen kylien festivalie.

  • B’utžettipaikkojen miärä väheni

   Petroskoin valtijonyliopiston saitilla www.petrsu.ru on ilmotettu tämän vuuvven hyväkšyntätiijot.

  • Asie šielun hyväkši alko

   Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšešša piettih Asie šielun hyväkši -projekin järješšyškokouš ta elokuun alušša kerättih projektin ošanottajie enšimmäiseh harjotukšeh.

  • Kyläläisien kuva-arhiivoista vois löytyö tosi uartehie

   Vuokkiniemi-Seura on pannun vireillä uuvven valokuva-projektin. Projektin tarkotukšena on Vuokkiniemen kylän vanhojen kuvien digitoimini. Kuva-lähtehinä käytetäh kyläläisien kotial’pomija.

  • Marja-Makovei Latvajärveššä

   Marja-Makovei-kyläpruasniekka oli pietty 14. elokuuta vanhašša Latvajärven runokyläššä, minne keräyty Perttusen šuvun jälkiläisie, Koštamukšen Viena-karjalaisjärještön jäšenie, paikallisie eläjie ta vierahie Šuomešta.

  • Valkie mussikka

   Konša mie enšimmäistä kertua kuulin tuatolta, jotta meijän mečäššä kašvau valkie mussikka, mie tietyšti en uškon täh kummah kertomukšeh. Ka pakko oli uškuo, kun myö kerran läksimä poimimah mussikkua ta tuatto näytti miula šen paikan, missä tuo valkie marja kašvau.

  • Kyykkä on tullun gorodki-urheilulajin ošakši

   Elokuun 29. päivänä Moskovašša, Venäjän Federatijon Urheiluministerijon tiloissa oli pietty urheilulajien hyväkšymiskomiisin issunto, min aikana oli käsitelty kyykkä-kyšymyš.

  • “Kantelen” ilon laulu

   Šyyškuun 5. päivänä Karjalan valtijollini laulun ta tanššin Kantele-yhtyveh kuččuu Karjalan eläjie Ilon laulu -galakonserttih, kumpani lopettau Myö olemma “Kantelešta” -projektin.

  • M’ud Mečev ta Karjala

   Karjalan taitomusejošša avattih Venäjän kanšantaiteilijan, Karjalan anšijoitunuon taitoruatajan M’ud Mečevin 90-vuotispäivällä omissettu Ikälankat-näyttely.

  • Uuši kouluvuosi alko

   Šyyškuun 1. päivä on tärkie tapahtuma koululaisilla, opaštajilla, vanhemmilla. Tänä vuotena Karjalan 204 kouluo otti vaštah 7522 enšiluokkalaista.

  • Haikol’an elokuvafestivali šyyškuun alušša

   Vienan Karjalan Haikol’an šähköttömäššä kyläššä šyyškuun alušša järješšetäh jo šeiččemettä dokumenttielokuvien festivalie.

  • Kalakunnan jälkeläiset keräyvyttih festivalih

   Kalakunda-festivali tuli perintehellisekši tapahtumakši ta joka vuosi šyyškuun alušša keryäy kalakunnan jälkeläisie, kalaštajie ta kalan harraštajie.

  • Meilä on enemmän šamua, kuin eruo

   Venäjän ta Ruočin Barents Press -järjestöt piettih Petroskoin Agriculture club -klubissa kakšipäiväni lehtimiešseminari, mih ošallistu “pienien” lehtien toimittajie.

  • Kantelen elävällä šoitolla

   Šyyškuun alušša Kantele-yhtyvehen artistat ajettih “musiikkitrollikašša” šekä esiinnyttih juhlakonsertissa kollektiivin alkuhpanijan merkkipäivän kunnivokši.

  • Musiikki šyväimeššä

   Elokuun lopušša Gerta Nikolajevna Remšu ilmotettih Kalevalan piirin kunnivoihmisekši.

  • Ikä elä, ikä opaššu

   Šyyškuun 16. päivänä KT:n karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kieliresurssikeškukšešša piettih karjalan, vepšän ta šuomen kielen kurššien juhlalliset avajaiset.

  • Karjalaini piirrošfilmi avasi BEFF-festivalin

   Šyyškuun 21. päivänä Petroskoissa starttasi IX Barents ekologini elokuvafestivali.

  • Rohkevuon tunti koululaisilla

   Šyyškuun 13. päivänä Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšešša piettih Kalevalan piirin vapauttamisen šuomelaisien miehittäjien vallašta 75-vuotispäivällä omissettu tapuamini.

  • Asie on veneheššä

   Šyyškuun 16. päivänä Kiži-musejon näyttelykeškukšešša avattih interaktiivini lapšilla tarkotettu Asie on veneheššä -näyttely. Musejonruatajat šanotah näyttelyö šykyšyn kirkkahimmakši tapahtumakši.

  • Kanšakunnan juokšu Kalevalašša

   Kalevalan piirin urheilukoulun tiellä piettih perintehellisen Koko Venäjän juokšupäivän “Kanšakunnan juokšu – 2019” viralliset avajaiset.

  • Musiikki yhisti muat

   Koštamukšen 1. koulušša toteutetah Etnokoulu – koulu etnokomponentin kera -projektie. Šen rajoissa oli pietty kanšainvälini Kieli ta musiikkiteatteri -seminari.

  • Karjalaisuš on Annin elämäntapana

   Anni Vlasovan nimi on tuttu Oma Mua -lehen lukijilla. Näin omie juttuja allakirjuttau Louhen piirin karjalan kielen aktivisti Anna Vlasova. Lehen šivuloilla Anna Ivanovna kertou Piäjärven karjalaisien elämäštä, tapahtumista ta pitoloista. Šajekuun 6. päivänä Anni Vlasova juhliu 70-vuotispäivyäh.

  • Opaššu karjalua Il’l’an kera

   Verso-kuštantamošša ilmešty Jelena Ruppijevan Kielilippahaini-kirja. Šen livvinkielini alkuversijo näki päivänvalon viime vuotena. Nyt piäsi ilmah “Kielilippahaisen” kiännöš vienankarjalakši. Vienakši kirjan kiänti Oma Mua -lehen toimittaja Maikki Spitsina.

  • Valmissuš IX Karjalaisien kerähmöh jatkuu

   Petroskoissa piettih KT:n piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien neuvošton issunto. Tämänkertasen issunnon kyšymykšinä oli Periodika-kuštantamon Kieliresurssikeškukšen toiminta šekä valmissuš IX Karjalaisien kerähmöh.

  • Puhuvat puut ta karjalaini kabaree

   Viime netälinloppu oli rikaš kulttuuritapahtumilla. Niitä järješšettih ta piettih šuomelaiset, kumpasilla on karjalaisie juurija tai kiinnoššušta karjalaisuoh. Puhuvat puut -nimisen näyttelyn avajaiset, taiteilijien muasteri-oppi ta Oli ilo -konsertti piettih Vyhod-mediakeškukšešša.

  • Iloni mualilauta

   Kalevalan Lapšien monitoimitalošša oppivuuvven alušta alettih toimie kerhot. Nykyjäh šielä ruatau nellätoista kerhuo, kumpasih käyväh eri-ikäset lapšet. Kaikki nämä kerhot ollah hyvin mukavat. Jokahini lapši voit löytyä ičellä mielehini kerho, kumpasešša hiän tahtou harjotella. Eryähät lapšet käyväh kahteh tahi kolmehki kerhoh. Yksi mielenkiintosimmista ta epätavallisimmista on Iloni mualilauta -kerho.

  • Bisnessin uuvvet mahollisuot

   Koštamuš on ainutluatuni kaupunki. Šen bisnessitoiminnan kehitykšeh aina on vaikuttan kanšainvälini yhteistyö ta yštävälliset šuhtehet Šuomen kera. Šajekuun 1. päivänä Koštamukšen Družba-keškukšešša piettih kolmaš kanšainvälini Bisnessin uuvvet mahollisuot -forumi.

  • Čuari-kalalla omissettu festivali

   Enšimmäini mujehfestivali piettih 11.–13. šajekuuta Venehjärveššä ta Vuokkiniemeššä.

  • Musejoh makšutta!

   Perehet, kumpasissa on kolme tai enemmän lašta, nyt voijah käyvä piirien musejoissa ilman makšuo. Karjalan tašavallan piämiehen Artur Parfenčikovin miäräykšellä tämmöni oikeuš on monilapšisen perehen kaikilla jäšenillä.

  • Karjalaini jarmankka “Lumikellošša”

   Šajekuun alušša Petroskoin Lumikello-päiväkojissa piettih perintehellini Karjalaini jarmankka -folklorijuhla.

  • Merkkipäivistä pujotetut helmet

   Šajekuun alušša Kalevalašša lämpimäššä piirissä piettih Vuosipäivähelmet-toimenpito. Še oli omissettu Kalevalan runonlaulajien memorialisen musejon 35-vuotisjuhlalla šekä Arhippa Perttusen, Marija Mihejevan ta Maura Hotejevan merkkipäivillä.

  • Tverin karjalaiset: kuni hyö ei hävitty

   Šajekuun 18. päivänä Lihoslavlin Karjalaisešša kotišeutumusejošša piettih Anna ta Jelena Dovgalin Tverskije kareli: poka oni ne isčezli (Tverin karjalaiset: kuni hyö ei hävitty) -kirjan presentatijo.

  • Tämä tapahtu Karjalašša

   Šajekuun 17. päivänä Karjalan kanšallisešša musejošša avattih tašavallan 100-vuotispäivällä omissettu Tapahtuman paikkana on Karjala -näyttely.

  • Puušeppien šalat tullah ilmi näyttelyššä

   Kiži-musejon näyttelykeškuš ottau vaštah vierahie verekšien puulaššujen hajulla. Tämän vuuvven kešän lopušša šiinä avattih interaktiivini Vanhojen puušeppien šalaisuot -näyttely.

  • Karjalan kantakanšat: istorija ta nykyaika

   Karjalan alkuperäiskanšojen istorijašta ta nykyajašta paistih kanšainväliseššä konferenššissa Petroskoissa 24.–25. šajekuuta. Toimenpito järješšettih Kanšainvälisen kantakanšojen kielien vuuvven rajoissa.

  • Etnini muajilma valokuvissa

   Oraškuušta šajekuuh šuaten Karjalašša toteutettih Otkritaja dver’ InterVzaimodeistviju (Avattu ovi Internatiolalisella Keškenäisellä vaikutukšella) -projektie. Šen alkuhpanijana oli Koštamukšen Pr’alka-kanšalaisjärještö KT:n kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön tuvella.

  • Nuorison projektien jarmankka

   Šajekuun 24. päivänä Petroskoissa piettih Nuorison projektien jarmankka -forumi.

  • Šytytä oma päiväni pimiekuušša!

   Toičči pimiekuuta šanotah vuuvven depressiivisimmäkši kuukauvekši ta vaikiekši ajakši. Pitäykö olla pahašša mieleššä koko kuukauven? Ei tietyšti. Mie otin vihkon ta rupesin smiettimäh, mi vois lämmittyä milma täššä pimiekuušša. Täštä löytyy pienie aškelie, jotta pimiekuu ei ois niin hämärä, ka ois kirkaš ta kojikaš.

  • Eepossan epopeja

   Šajekuun lopušša Karjalan Kanšallisešša musejošša avattih Petroskoin teatterien Kalevala-aiheisilla näytelmillä omissettu näyttely “Eepossa. Teatteri. Aika”.

  • Varen’n’ua ta huvija Marjane-juhlašša

   Rahvahan yhtenäisyön päivyä piettih Venäjällä 4. pimiekuuta. Pruasniekkana petroskoilaiset keräyvyttih šuureh Marjane-pruasniekkah. Juhlapivot järješšettih Kirovin aukivolla.

  • Muumien vierailu Kalevalašša

   Šuomen piäkonsulaatin Piiterissä Petroskoin ošašto toi Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšeh Muumitrolli ta häntätähti -näyttelyn, kumpani jo toista kuukautta ilahuttau kuin lapšie, niin ni heijän vanhempie. Näyttelyn kuvat on painettu Zangavar-kuštantamošša.

  • Suarnua-vuarnua

   Karjalaine suarnu -festivuali tuaste keräi nuordu artistua Karjalan eri čuppulois. Festivuali piettih mennyt suovattan, 16. kylmykuudu. Jessol’čat, priäžäläzet, vieljärveläzet, jyškyjärveläzet, petroskoilazet nuoret artistat tuldih ozuttamah omua neruo Priäžäh.

  • Elä, tverinkarjalan kieli!

   Miun harpaukšet karielan kieleh -oppikirja oli esitetty Kozlovon kirjastošša karjalan kielen opaštamisella omissetušša seminarissa.

  • Oman kotišeuvun runoilija ta ihailija

   Aleksandr Lazutinin nimi on hyvin tuttu Belomorskissa ta šen ulkopuolellaki. Aleksandr Mihailovičie tiijetäh ne ihmiset, ketä kiinnoštau Pohjois-Venäjän runouš, kirjallini kotišeutuoppi.

  • Onko kyläššä hyvä levätä?

   Viime aikoina Venäjällä hyvin kehitetäh kyläturismie. A tiijätkö šie, jotta melkein joka kylällä on omie turistimahollisukšie ta keinoja raha- ta kulttuurikehityštä varoin?

  • Larisa Boičenko: “Yritän puoluštua kaikkien ihmisien oikevukšie”

   Šyyškuušša Lakienluajintakokoukšen deputatit valittih Karjalan tašavallan ihmisoikevušvaltuutetun virkah tunnettu yhteiskunnallini vaikuttaja Larisa Boičenko.

  • Kieli on miun kotimua

   Petroskoissa palkittih Kieli on miun kotimua -kilpailun voittajie. Juhlallini pito piettih Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kieliresurssikeškukšešša 22. pimiekuuta.

  • Tosi karjalaisie iänijä

   Šykyšyn viimesenä päivänä Koštamukšešša juhlittih Hete-ryhmän 35-vuotispäivyä.

  • “Kulkusien” eepossan starina

   Kalevalan suarnu -spektaklin enši-ilta piettih Petroskoin Lapšien ta nuorison luomistalošša pimiekuun lopušša.

  • Rajamailla

   Tunnettu petroskoilaini etnologi Aleksi Konkka täyttäy 70 vuotta 5. talvikuuta.

  • “Uhtuan kapšakin” nerokaš ohjuaja

   Pimiekuun lopušša Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kieliresurssikeškukšešša palkittih KT:n kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön järještämän Kieli on miun kotimua -kilpailun voittajie. Heijän joukošša on kalevalalaini alottelija kirjuttaja Nadežda Rastrigina. Naini šai palkinnon Paraš tevoš karjalan kielen vienan murtehella -nominatijošša Alajärven viestit -näytelmäštä.

  • Rakkahuš omua pientä kotimuata kohti

   Tämän vuuvven heinäkuušša Karjalan tietomiehet oltih tutkimušmatalla Karjalan tašavallan Louhen piirissä. Tutkimukšen kohtehena oltih Oulankan ta Kiestinkin karjalaiset, kumpaset on eletty Tuoppajärven ta Piäjärven šeuvulla.

  • Lehen uušie yštävie

   Talvikuun 5. päivänä Oma Mua -lehen toimittajat Ol’ga Smotrova ta Maikki Spitsina tavattih Karhumäjen karjalaisien kera Kaupunkin kulttuurikeškukšešša.

  • Pohjosen puvun runoutta

   Onpa vielä muajilmašša muasterija, kumpaset šuatetah luuvva ihmehellisie pukuja, kutuo kaunista prošvuo, merkata kummallisie kuvijoita. On heitä ni tiälä Pohjosešša. Talvikuun 7. päivänä Koštamukšen 2. koulušša piettih Pohjosen puvun runoutta -pruasniekka. Šiinä oli näytetty erimoisie pukuja, esitetty rahvahanlauluja ta tanššija.

  • Još jäit ilman työtä, niin avua oma asie!

   Yksityisyrittäjä-termi joka kuukauši tulou tunnetummakši. Tänä vuotena Kalevalan piirissä 14 työtöintä ihmistä šuatih raha-apuo oman työn järještämiseh ta ilmottauvuttih yksityisyrittäjiksi. Tämä miärä on oikein hyvä.

  • Kirjallisuš ta teatteri: arkipäivä kulissien takana

   Talvikuun 12.–13. päivinä Petroskoissa piettih kirjallisuon ta teatterin seminari. Tapahtuma yhisti ihimisie, kumpaset kirjutetah venäjän, karjalan, vepšän tahi šuomen kielellä šekä motivoi keräytynehie rahvahanteatterin luomiseh. Tilaisuoh ošallistu teatterien ohjuajie ta kirjailijie Petroskoista ta Karjalan piirilöistä.

  • Pakkasen taikapaikka Petroskoissa

   Talvikuun 16. päivänä Petroskoissa avattih Pakkasen residenssi. Še on Petroskoin istorijallisien rakennukšien linnannelliköššä. Residenssissä nuori ta vesselä talvišankari rupieu lekkimäh lapšien kera, luatimah heijän kera käsitöitä muasteri-oppiloissa.

  • Kilpailujen voittajat on ilmotettu

   Tämän vuuvven alušša “Oma Mua” ilmotti heti kolme kilpailuo – “Laulan omalla kylällä”, “Ilokši kerron tarinan” ta “Miun “Kalevala”.

  • Omamualaiset

   Merkkipäivän kynnykšellä Oma Mua -lehen enšimmäini piätoimittaja, monivuoini Neuvosto-Karjala (Karjalan Sanomat) -lehen toimittaja Vladimir Stepanovič Kettunen kerto omašta työštä ta nykypäiväseštä elämäštä, muisteli mitein peruššettih Oma Mua -lehtie ta mimmosena toimituš oli šilloin.

  • Kielien kehittämini on etupaikalla

   Talvikuun 18. päivänä Karjalan halličukšešša piettih Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunto.