Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

  • Yhty kilbah lehtimiehih niškoi kanzallizil kielil

   Karjalan Kanzallizen da alovehellizen poliitiekan ministerstvu panou rattahile kilvan lehtimiehih niškoi, kuduat kirjutetah karjalan, vepsän libo suomen kielel.

  • Auroran pyytäjä

   Pohjoisluonto šäilyttäy monta arvautušta. Yhen šalaisuon latinalaini nimi on “Aurora Borealis”. Tätä mukavua luonnon ilmijyö rahvaš šanotah revontuliksi. Värikäštä taivahan näytöštä muapallon eläjät šuahah ihual’l’a jo tuhanšie vuosie. Ihmiset, kumpaset eletäh pohjoislevehykšillä, missä talvella on n’apayö, annettih revontulilla tarunomasie ominaisukšie ta kekšittih eri legendoja. Muinais-saamelaiset kuviteltih, jotta n’aparepo heiluttau pehmiellä hännälläh ta lumikypinät pelmahutah.

  • Ihmisien mua

   Kulttuuri-telekanava kertou Kalevalan muan karjalaisista.

  • Kantakanšojen muamonkielien vuuvven tulokšie

   Kanšainvälini kantakanšojen muamonkielien vuosi on loppun. Karjalan alovehellisen ta kanšallisen politiikan ministerijön spesialistit kerrottih šen tulokšista ta šuunnitelmista vuuvvekši 2020.

  • Deleguatat Karjalazien IX Kerähmöh on vallittu

   On vallittu deleguatat Karjalan tazavallan Karjalazien IX kerähmöh. Jogahizel vallitul pidäy olla mitahto panos karjalazien yhteiskunnallizeh liikkeheh. Jogahizel deleguatal on oigevus paista Kerähmön aigah rahvahan nimes, nostua ezile jygiembät kohtat, ehoittua omii mielii da iänestiä. Sih niškoi deleguatale annetah manduattu.

  • Matan keštäy aštuja

   Petroskoin valtijonyliopiston toisen kerrokšen aulašša avautu matkuštaja Viktor Jugelaisen valokuvanäyttely. Še on omissettu Petroskoin yliopiston 80-merkkipäivällä, mi on tänä vuotena, šekä Sampo-matkailuklubin 55-vuotisjuhlalla, mitä juhlittih viime vuotena.

  • Jyškyjärven paikannimien šaloja

   Mistä meilä voijah kertuo paikannimet? Tämä kyšymyš šynnyttäy monien ihmisien kiinnoššušta. Šemmosien joukošša on ni karjalan ta šuomen kielen opaštaja Marija Urbanovič. Neičyt on kotosin Jyškyjärveštä, šentäh hiän valiččiki tutkittavakši juuri oman kotikylän paikannimistyö. Marija keräsi paikannimijä ta šelvitti mimmosina ne oltih ennein ta mitein muututtih nykypäiviksi.

  • “Viena” šai Koštamukšen hyväkšynnän

   Karjalaisen kulttuurin Viena-šeura, min ošanottajat yli 30 vuotta tuttavuššetah kaupunkin eläjie ta vierahie karjalaisien kulttuurih, perintehih ta tapoih, šai Koštamukšen hyväkšyntä 2019 -palkinnon.

  • Lukomista eri makuh

   Pakkaiskuun 30. päivänä KniiguMelliččä-pivošša kerrottih “Periodikan” vuuvven 2019 kirjauutukšista.

  • Karjalaisien mielipitoja näkyvih

   Oma Mua -lehen projekti “Karjalaiset” piäsi rattahilla. Projektin rajoissa lehen toimittajat valmissettih šamannimini valokuvanäyttely. Valokuvissa on esitetty 20 karjalaista tašavallan eri piirilöistä. Kanšainvälisellä muamonkielen päivällä omissettu näyttely on työnnetty moneh kohtah. Šen viralliset avajaiset pietäh 21. tuiskukuuta.

  • Omašta rannašta on kaiken alku

   Viime vuuvven lopušša Belomorskin Pomorien kulttuurikeškukšešša avattih taiteilija Vladimir Kobojevin luomistyöllä omissettu Omalla kotirannalla -näyttely. Kaččomatta šiih, jotta pihalla on pilvini šiä, näyttelyšalissa on äijän valuo ta iluo kirkkahista, lämpimistä mualiloista, kumpasien avulla taiteilija kertou omašta kotimuašta ta šen luonnošta.

  • “Aktiivini šukupolvi” toimimašša

   Pakkaiskuun lopušša Karjalan sosialitehnologijien kehitykšen resurssikeškukšen tiloissa piettih seminari, kumpasešša luajittih Jelena ta Gennadi Timčenkon hyvänluajintafondin Aktiivini šukupolvi -sosialiprojektien ohjelman toteuttamisen yhtehvetoja.

  • Vaštavukšie Piäjärveššä

   Kalevalan rahvahanteatterin vaštavukšet Piäjärven eläjien kera tultih jo perintehellisiksi. Pakkaiskuun lopušša esityšryhmä Valentina Saburovan joholla tuaš ilahutti meitä omalla Šeiččemen stauččua, šeiččemen lusikkua -näytelmällä karjalan kielellä.

  • “Kanteletar” kajahti Koštamukšešša

   Tuiskukuun alušša XX Kanšainvälini šuomelais-ugrilaisien kanšojen Kanteletar-kulttuurifestivali piettih Koštamukšen Družba-keškukšen tiloissa. Tänä vuotena festivalin teemana oli “Pruasniekka karjalaisešša kyläššä”. Festivalin mukava ta monipuolini ohjelma kešti viisi päivyä.

  • Giperborejan pohjoistuuli puhalti Karjalah

   Tuiskukuun 8. päivänä Petroskoissa piettih XIX kanšainvälisen Giperboreja-talvifestivalin piätapahtumat.

  • “Oma pajo” on tallendannuh Karjalan gimnan

   Karjalan rahvahalline Oma pajo -hora on tallendannuh Karjalan valdivollizen gimnan Blomberg Studio -stuudies. Enzikerdua tämä tallendus rubieu kuulumah IX Karjalazien kerähmös Anukses 14. kevätkuudu.

  • Aurinkoisen näyttelyn lämpyö

   Aikuhisilla petroskoilaisilla ta kaupunkin vierahilla nyt on hyvä mahollisuš hoti kotvasekši ajakši tuntie iččie lapšina. Čukeltua lapšuon ilmapiirih voipi Aurinkoisen lapšuon muajilma -näyttelyn avulla, mi toimiu Karjalan taitomusejošša.

  • Kertomuš nieklanšilmäštä

   Kiži-musejošša avattih uuši Nieklanšilmän istorija -näyttely. Näyttelyššä olijat esinehet kuvatah ompelun istorijua muinaisajoista nykypäivih.

  • Kantelehen elävyä šoittuo kuulu Koštamukšešša

   Karjalaista musiikkie ei šua kuvitella ilman kantelehen taikaiänie. Tänä vuotena Koštamukšen Kanteletar-festivalin partn’oriksi tuli Kantele-GO!-projekti. Projektin ošanottajat vietettih Koštamuksešša ainutluatuni nuorisoforumi.

  • Tiikšin Karjalaini gorničča kulttuurin šäilyttäjänä

   Tuiskukuun 9. päivänä Mujejärven piirin Tiikšissä avattih Karjalaini gorničča.

  • Laukunkantajien jälkijä myöten

   Metsolan polkuja myöten -hiihtofestivali piettih Koštamukšešša tuiskukuun 16. päivänä.

  • Miun lapšuoni kotikylä

   Tuiskukuun alušša Oma Mua -lehen šivuilla mie kerroin seminarista, kumpasešša esitettih Jelena ta Gennadi Timčenkon hyvänluajintafondin Aktiivini šukupolvi -sosialiprojektien ohjelman vuuvven 2019 parahie projektija.

  • Karjalaiset kanšanrunot ta Elias Lönnrotin Kalevala-runoelma

   Niin kun on tiijošša, “Kalevalan” runot ei ole konšana oltu rahvahašša šemmosešša muuvvošša, kuin ne on esitetty runoelman šivuilla. Elias Lönnrot oli luonun oman tevokšen karjalais-šuomelaisien runojen lukusien vaihtoehtojen pohjalla, kumpasie hiän toisien keryäjien kera oli tallentan runonlaulajilta.

  • Karjalaisien tervehyš ta vointi šyrjäštä kaččuon

   Karjalaiset rakentauvuttih jokien ta järvien kivi- ta hiekkarannoilla havumeččien ympäristöššä. Juotavana oli puhaš vesi, henkitettävänä vereš ilma. Šekä mečän, jotta järvien ta jokien antimet oltih puhtahat ta hyövylliset ihmisellä. Karjalaini kašvatti vil’l’ua ičen muokkuamašša muašša. Mi vaikutti hänen ikäh ta tervehyöh?

  • “Periodikašša” paistih kanšallisien kielien kehitykšeštä

   Tuiskukuun 27. päivänä Karjalan piämieš Artur Parfenčikov vieraili Periodika-kuštantamošša.

  • Lepbuk auttau opaštuo kieltä

   Tuiskukuun puolivälissä Kalevalašša piettih piirien välini kašvattajien seminari. Päiväkotien kašvattajat kerrottih omašta työštä ta šunnitelmista tulovaisuokši. Kašvattaja Oksana Torvinen esitti lepbukin – interaktiivisen temaattisen kanšijon.

  • Karjalan kivikirjan šivuja

   Karjalan kallivopiirrokšet -kirja oli valmissettu Karjalan kulttuuriperinnön kohtien šuojeluvirašton miäräykšellä Karjalan tašavallan peruštamisen 100-vuotisjuhlan rajoissa. Uuvvešta kirjašta lukija löytäy kallivopiirrokšien kirkkahie ta kaunehie valokuvie šekä niijen paikkojen karttoja.

  • Tavo rautua kuumana

   Koštamukšen luonnonšuojelualovehen toimistošša piettih Koštamukšen luontohelmi -eko-kotišeutuklubin uuši iššunto. Klubin tapuamisien teemat aina ollah mukavat ta tiijolliset, ta tietyšti ne on šivottu kotišeutuh. Tällä kertua keräytynyöt šuatih tietyä äijän uutta šuomalmista šekä Karjalan šepistä.

  • Venäjän istorija valokuvissa

   Petroskoin kaupunkin näyttelyšalissa on esitetty Grand-Prix venäläisittäin -valokuvanäyttely. Valokuvissa voit nähä meijän muan yli 50-vuotista istorijua.

  • “Kalevalatalon” šujuvat projektit parahien joukošša

   Kalevalatalo-etnokulttuurikeškuš voitti Paraš etnokulttuurini projekti 2019 -nominatijošša.

  • Kalaštajan onni muhi Kuitin jiällä

   Kevätkuun 7. päivänä Vuokkiniemeššä piettih III talvikalaššukšen Kuitin kala -kilpailu. Kilpakalaššukšeh otti ošua 15 joukkuo. Päiväni paisto, musiikki šoitti, kalua puuttu, aikuhiset ta lapšet piettih iluo – kalapruasniekka tovellah onnistu!

  • Omamualaiset

   Tällä kertua Omamualaiset-kirjutuš on omissettu Galina Lettijevalla. Galina Jegorovna ruato Vienan Karjala -lehen piätoimittajana kolme vuotta, hiän on lehen monivuotini lukija ta kirjuttaja. Galina Lettijeva kerto, mitä mieltä hiän on kanšalliskieliseštä viessinnäštä.

  • Talvišovan muissolla omissettu

   Kevätkuun 13. päivänä Pitkärannan piirissä pietih ulkoluvento, mi oli omissettu Talvišovan lopun 80-vuotisjuhlalla. Ulkoluvento oli järješšetty Tuntomatoin šota: rauhan opaššuštunnit -projektin rajoissa.

  • Muamon rakkahuon luja voima

   Tuanoin Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen ativoissa oli Uhtuan kapšakki -harraštajateatteri. Näyttelijät esitettih Muamon rakkahuon voima -näytelmä. Šen pohjašša ollah Kalevala-eepossan runot ta Irina Rinkevičin Lemminkäisen muamo -käsikirjutuš.

  • Vanhauškosien istorijašta kerrottih konferenššissa

   Kevätkuun 18.–19. päivinä Kiži-musejo piti tietehellis-käytännöllisen konferenššin “Vanhauškoisuš Venäjän pohjosella”. Konferenšši piettih online-muotosena.

  • “Tarina” viey Vuokkiniemeh

   Kanšainväliseššä Kalevalan mua – 2020 -festivalissa Tarina-etnomatka piäsi Paraš turistimatka -kilpailuohjelman finalih. Piiterissä šitä esitti Vuokkiniemen Kylätalon johtaja Julija Filippova. “Tarina” on interaktiivini oppimatka vanhah runonlaulajien Vuokkiniemen kyläh.

  • Pelit autetah kielen opaštumisešša

   Hyvä Oma Mua -lehen lukija! Mie tahon kertuo šiula hyväštä pelistä, kumpani auttau karjalan kielen opaštumisešša.

  • Opaštujat Moskovašta karjalaisie eččimäššä

   Vierahat Moskovašta harvoin tullah Karjalah ei kalaštamista varoin, ka tutkimušaseilla. Kevätkuun kešellä Vuokkiniemi ta Koštamuš otettih vaštah vierahie: Moskovan talouštiijon korkiekoulun opaštujie ta heijän kurattorie.

  • Šuojamaskija tulou riittäväšti

   Pakinat koronavirustartunnašta nyt ollah ajankohtaset. Karjalašša ei riitä individualisie šuojaesinehie, esimerkiksi, maskija ta lasija.

  • Časoun’an rakentamini Korkevuš 168,5-muistopaikalla

   Priäžän lähellä Korkevuš 168,5 -muistopaikašša rakennetah arhankeli Miihkalin časoun’a. Še on omissettu Petroskoin kaikkien puoluštajien muissokši, ket kuavuttih Šuuren Isänmuallisen šovan vuosina. Ideja časoun’an rakentamisešta ehotettih Šukupolvien estafetti -šiätijön vapuaehtoset.

  • Omamualaiset

   Tällä kertua Oma Mua -lehen 30-vuotispäivälla omissettu rubrikki on omissettu Valentina Karakinalla. Lehen lukijat jo monta vuotta voijah lukie hänen kiäntämie kertomukšie, karjalan kielen kurššija varoin valmissettuja eriaihiellisie materialija ta vielä monta mukavua.

  • Raisa Samodajeva: “Yritämma, jotta meijän piätökšet oltais toteutettu tulijakši kerähmökši”

   Kevätkuun 14.–15. päivinä Aunukšešša piettih IX Karjalaisien kerähmö. Tavan mukah Kerähmön ruavon lopušša valittih ihmiset, kumpaset nellän vuuvven aikana ruvetah ruatamah šitä varoin, jotta kaikki, mitä on kirjutettu Kerähmön piätökšeššä, olis ruattu. IX Karjalaisien kerähmön valtuutettujen neuvošton piällikökši tuli Raisa Samodajeva. Pakasima Raisa Vasiljevnan kera karjalaisien nykyseštä tilantehešta.

  • Karjalaisen keittijön mieli ta ekologija

   Makie Karjala -kirja ilmešty Petroskoissa. Kirjašta löytyy karjalaisen keittijön perintehellisie reseptijä. Kirkkahat kuvat, nykysen ta perintehellisen karjalaisen keittijön reseptien ta kulttuurin kuvaukšet on lisätty kiännökšillä vienan- ta livvinkarjalakši.

  • Karjalaini puku kiilti Moskovašša

   Ihmisen eromattomana ošana on hänen puku. Varšinki, još pakina on hänen kanšallisuošta. Perintehellistä pukuo kaččuos’s’a voit huomata monta mukavua erikoisutta ni kanšan luonnošta.

  • Helmikukat šielun hyväkši

   Karjalaisella Marija Karkosella on taitavat kiät. Naini tykkyäy čopakkua luovua ruatuo. Hänen lasihelmiluajokšet annetah hyvyä mieltä ta kummaššetah monie.

  • Koululaisien etäopaššuš alko

   Šulakuun 7. päiväštä Karjalan kouluissa alko etäopaššuš. Kalevalan piirin 773 koululaista šiirryttih etäopaššukšeh. Tämän opaššušmuovon erikoisukšista pakasima Kalevalan keškikoulun johtajan Svetlana Bel’ajevan kera. Opaššušlaitokšešša opaštuu 540 lašta.

  • Nuori karjalaini muasteri

   Andrei Ponomar’ov tietäy, mitein voipi omin käsin luatie arvautukšellisen jouhikko-kanšanšoittimen kaččoen pari opaššušvideota internetissä ta lukien vähälukusie ohjeita.

  • Lahjakaš muasteri mahtau ruatua kaikkie

   Lapšuošta alkuan Galina tykkäsi mualata. Nyt naini on eläkkehellä ta hänellä on aikua luatie puupiiruššukšie. Galina Aleksandrovna mielelläh mualuau puuesenehillä karjalaisie piiruššukšie.

  • Anna ičellä lupa luuvva

   Tämän artikkelin nimi on miun tuttavan deviisinä. Myö tuttavuštuma viime vuotena. Larisa Lonskaja on kotosin Ussurijskista, ka jo yli 30 vuotta eläy Kalevalašša. Hiän on nerokaš ihmini ta mainijo taiteilija. Tuanoin mie pakasin Larisa Anatoljevnan kera hänen luomisruavošta ta šuunnitelmista tulovaisuoh.

  • Muamoni johtama tie

   Karjalaisešta kirjailijašta ta runoilijašta Meeri Tuiskušta (Meeri Gundirevašta) kertou hänen poika Leonid Gundirev.

  • Muisto šotaveteraniloista ta heijän urošruavošta eläy

   75 vuotta takaperin neuvoštorahvaš voitti fašistija Šuurešša Isänmuallisešša šovašša. Meijän muan nuoret ta aikuhiset šankarit keššettih tämä verini šota. Monet karjalaiset niise taisseltih rintamalla, ruattih rintaman šelkämäššä. Hyö omilla olkapäillä tuotih tämä voitto lapšilla ta punukoilla, puoluššettih Kotimua vihallisešta. Muisselka Karjalan muan šankariloista.

  • Šata vuotta Karjalua

   Ilmešty Carelia-kulttuurilehen vereš numero.

  • Mitä tarkottau pohjosien käsityöammattien koodi?

   Karjalan käsityömuasteriloilla on hyvä mahollisuš šiirtyä omua käsityötä uuvvella tašolla.

  • Värttinä pyöri -projektin toteuttamini jatkuu

   Värttinä pyöri -projekti starttasi 1. kevätkuuta ta keštäy tämän vuuvven pimiekuuh šuaten. Projektih kuuluu monta toimenpituo, muasteri-oppija, Kižapertti-studijon toiminta, karjalan kielen online-kurššit, Värttinä pyöri -festivali.

  • Voiton ikkunat

   Voiton ikkunat Kogo Ven’an mual sai allun #ОКНА_ПОБЕДЫ -aktsii. Tämä on tärgevimii pidoloi Voiton 75-vuozipäivän kunnivokse. Pandemien aigua kois ollesgi voibi yhtyö Voiton 75-vuozipäivän pruazniekkah. Sih niškoi čomenda oman koin, ruadopertin libo muun huonuksen ikkun Ižänmuallizele voinale omistettuloil fotokuvil, kirjuteksil da piirustuksil. Luaji oman čomendetun ikkunan fotokuva da sijoita se sotsiualuverkoloih hešteganke #ОКНА_ПОБЕДЫ da kiitändysanoinke saldatoile.

  • Parahat hyvittelyt Eeva-Kaisale

   Pyhänpiän 24. oraskuudu hyvittelemmö Eeva-Kaisa Linnua 70-vuozipäivänke da toivotammo hänelleh hyviä ozua, lujua tervehytty, iluo elokses da äijän lykkyy ruadoh karjalan kielen, karjalazen kul’tuuran da karjalazien hyväkse! Suomen da Ven’an karjalazet sego kai karjalan kielen da karjalazen kul’tuuran suvaiččijat